Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Менаџмент, организација и економика производње пословних система пољопривреде и прехармбене индустрије

Област истраживања

Управљање производним јединицама приватног сектора. Анализа и израда планова везаних за пољопривредна газдинства, којима се планира делатност газдинства у целини и појединих активности. Планирање као процес који обухвата област ширу од пољопривредне производње, као што је агробизнис. Практична примена метода и поступака у пројектовању, оцена пројеката као и њихова имплементација. Oрганизацијa и функционисањe пољопривредног саветодавства.

Репрезентативне референце

  1. Blaženka Popović, Svjetlana Janković Šoja, Tamara Paunović  and Radojka Maletić: (2019): Evaluation of Sustainable Development Management in EU Countries, Sustainability 2019, 11, 7140; https://doi.org/10.3390/su11247140
  2. Jelena Đoković, Munćan Mihajlo, Tamara Paunović (2019): Forecasting maize yield in the Republic of Serbia by using Box-Jenkins methodology, Economics of Agriculture, 66(2), pp. 525-540,  doi:10.5937/ekoPolj1902525D
  3. Marija Nikolić, Tamara Paunović (2019): The role of higher education institutions in the knowledge and innovation system in agriculture in European countries, Zbornik radova sa naučnog skupa „Selo i poljoprivreda“, Bijeljina, 2019, str. 172-183, ISBN: 978-99976-751-2-5    
  4. Tamara Paunović, Mihajlo Munćan, Jelena Đoković, Milivoje Ćosić (2019): The current trends of the agricultural sector in South-East European countries, Zbornik radova sa naučnog skupa „Selo i poljoprivreda“, Bijeljina, 2019, str. 254-265, ISBN: 978-99976-751-2-5                 
  5. Мунћан Михајло, Ђоковић Јелена, Пауновић Тамара (2019): Фактори ефективности производње кукуруза и сунцокрета на породичним газдинствима, Агроекономика, Vol. 48, No. 83, стр. 31-39, ISSN 0350-5928 
  6. Михајло Мунћан, Тамара Пауновић, Јелена Ђоковић (2018): Утицај атмосферских падавина и температуре ваздуха на приносе кукуруза породичних газдинстава Војводине, Зборник научних радова са XXXII саветовања агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, Vol.24, br.1-2, ПКБ Агроекономик, Београд, стр. 23-29, ISSN: 0354-1320    
  7. Đoković Jelena, Munćan Mihajlo, Paunović Tamara (2018): Proizvodnja konzumnih jaja u Srbiji – sadašnje stanje, aktuelni problemi i mogućnosti unapređenja, Agroekonomika Vol. 47, No. 81, str. 49-57, ISSN 0350-5928      
  8. Тамара Пауновић, Михајло Мунћан, Блаженка Поповић (2017): Могућности повећања економских резултата пословања породичних газдинстава променом смера производње, XXXI Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, Зборник научних радова 2017., Vol.23 br. 1-2, стр. 171-178, ISSN: 0354-1320, UDK 167.7:63
  9. Blaženka Popović, Slobodan Ceranić, Tamara Paunović (2016) : I-distance and separability coefficient in business evaluation of SME’s in agribusiness, Economics of Agriculture, Year 63, No. 3, pp 1039-1052, UDC: 005.521:631, ISSN 0352-3462
  10. Пауновић, Т. (2016): Модели за оптимизацију структуре производње поврћа на породичним газдинствима“, Докторска дисертација, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Београд.

 

Текући пројекти

III 46001: Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за европско и светско тржиште - створимо богатство из богатства Србије

Други релевантни подаци

Др Тамара Пауновић је до сада, као аутор и коаутор, објавила 40 научних и стручних радова, у домаћим и страним научним часописима, као и на домаћим и међународним скуповима У периоду од 2007.-2009. године радила је као администратор МБА курса у оквиру Темпус АМЕС пројекта, који се изводио под покровитељством међународне МБА групе.