Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Хербологија

Област истраживања

Коровска флора и вегетација

Комепетитивне интеракције усев-коров

Толерантност/резистентост усева/корова на хербициде

Картирање алохтоних инвазивних коровских врста

Сузбијање корова

Корови паразитске цветнице (Cuscuta spp.)

Репрезентативне референце

Jakovljevic, D.V., Vrvic, M.M., Vrbnicanin, S., Saric-Krsmanovic, M. 2018. Phytochemical, Free Radical Scavenging and Antifungal Profile of Cuscuta campestris Yunck. Seeds. Chemistry and Biodiversity, DOI10.1002/cbdv.201800174, 15, e1800174

Bozic, D., Pavlovic, D., Bregola, V., Di Loreto, A., Bosi, S., Vrbnicanin, S. 2015. Gene Flow from Herbicide-Resistant Sunflower Hybrids to Weedy Sunflower. Journal of Plant Diseases and Protection, 122 (4): 183–188.

Šilc, U., Lososová, Z., Vrbničanin, S. 2014. Weeds shift from generalist to specialist

narrowing of ecological niches along north-south gradient. Preslia, 86: 35–46.

Bozic, D., Saric M., Onc-Jovanovic, E., Pavlovic, D., Vrbnicanin, S. 2013. Effect of

nicosulfuron on plant traits of Xanthium strumarium. Journal of Plant Diseases and Protection, 120 (5/6): 233–237.

Pavlovic, D., Reinhardt, F.C., Bozic, D., Vrbnicanin, S. 2013. Determination of Conyza

canadensis Levels of Sensitivity to Glyphosate Trimesium Sulphosate. International Journal of Agriculture and Biology, 15: 1091–1097.

Knezevic, S.Z., Elezovic, I., Datta, A., Vrbnicanin, S., Glamoclija, Dj., Simic, M., Malidza, G. 2013. Delay in the critical time for weed removal in imidazolinone-resistant sunflower (Helianthus annuus) caused by application of pre-emergence herbicide. International Journal of Pest Management, 59 (3): 229-235.

Vrbnicanin, S., Kresovic, M., Bozic, D., Simic, A., Maletic, R., Uludag, A. 2012. The effect of ryegrass (Lolium italicum) stand densities on its competitive interaction with cleavers (Galium aparine L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36: 121-131.

Bozic, D., Saric, M., Malidza, G., Ritz, C., Vrbnicanin, S. 2012. Resistance of sunflower hybrids to imazamox and tribenuron-methyl. Crop Protection, 39: 1-10.

Elezovic, I., Datta, A., Vrbnicanin, S., Glamoclija, Đ., Simic, M., Malidza, G., Knezevic, S.Z. 2012. Yield and yield components of imidazolinone-resistant sunflower (Helianthus annuus L.) are influenced by pre-emergence herbicide and time of post-emergence weed removal. Field Crop Research, 128: 137-146.

Šilc, U., Vrbničanin, S., Božić, D., Čarni, A., Dajić Stevanović, Z. 2009. Weed vegetation in northwestern Balkans: diversity and species composition. Weed Research, 49: 602-612.

 

Текући пројекти

2011-2014: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета безбедности хране – 46008

2013-2016: FP7-REGPOT projekat „Advancing research in agricultural and food sciences at Faculty of Agriculture, University of Belgrade-AREA“

2012-2016: Učesnik na projektu COST akcija „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ FA1203

Стручна усавршавања

South China Agricultural University in Guangzhou, China, 2002.

South China Agricultural University in Guangzhou, China , 2003.

 

Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2005.

Други релевантни подаци

Проф. др Сава Врбничанин је објавила више од 190 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, као и сопштења са међународних и домаћих научних скупова, један уџбеник, коаутор је три монографије и једног поглавља у монографији. Учествовала је у реализацији више националних пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој, била руководилац два пројекта које је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, руководилац пројекта билатералне сарадње са Р. Словенијом, учествовала у пројекту билатералне сарадње са Р. Словенијом, тренутно учествује у пројекту Технолошког развоја и руководи пројектом билатералне сарадње са Р. Немачком (ДААД). Руководила је или је била члан комисија за одбрану преко 40 дипломских радова, 4 магистарске тезе и 5 докторских дисертација. Такође је била више пута члан комисија за изборе у виша звања сарадника на Пољопривредном факултету у Београду и другим научно-истраживачким институцијама у земљи. Члан је Европског друштва за проучавање и сузбијање корова (EWRS), Друштва за заштиту биља Р.Србије, Херболошког друштва Р.Србије, уредник је области за корове у научном часопису Пестициди и фитомедицина и члан редакционог одбора стручног часописа Биљни лекар. Учествовала је у радним групама за израду карантинских и економски штетних организама Р. Србије, била је члан Комисије за регистрацију пестицида, тренутно је у функцији подпредседника Друштва за заштиту биља Р. Србије, и заменик главног уредника стручног часописа Биљни лекар.

Полагање испита из свих предмета (Хербологија, Стручна пракса 1, Екологија корова и осталих) код проф. Саве Врбничанин ће се одржавати уторком: 23.06.2020., 30.06.2020., 14.07.2020., 21.07.2020. и 28.07.2020.