Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Хербологија

Област истраживања

Резистентност корова и толерантност усева на хербициде

Трансфер гена одговорних за толерантност на хербициде са толерантних усева на дивље сроднике

Компетиција усев-коров

Инвазивни корови

Паразитскии корови

Сузбијање корова

Коровска вегетација

Репрезентативне референце

Vrbničanin, S., Onć-Jovanović, E., Božić, D., Sarić-Krsmanović, M., Pavlović, D., Malidža, G., Jarić, S. 2017. Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.) productivity in competitive conditions. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 69 (1):157-166.

Vrbnicanin, S., Bozic, D., Pavlovic, D., Saric-Krsmanovic, M., Stojicevic, D., Uludag, A. 2017. Fitness studies on invasive weedy sunflower populations from Serbia. Romanian Biotechnological Letters, 22 (2): 12464-12472.

Bozic, D., Pavlovic, D, Bregola, V., Di Loreto, A., Bosi, S., Vrbnicanin, S. 2015. Gene flow from herbicide-resistant sunflower hybrids to weedy sunflower. Journal of Plant Diseases and Protection, 122: 183–188.

Bozic, D., Barac, M., Saric-Krsmanovic, M., Pavlovic, D., Ritz, C., Vrbnicanin, S. 2015. Common Cocklebur (Xanthium strumarium) Response to Nicosulfuron. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 43: 186-191.

Pavlovic, D., Reinhardt, C.F., Bozic, D., Vrbnicanin, S. 2013. Determination of Conyza canadensis Levels of Sensitivity to Glyphosate Trimesium Sulphosate. International Journal of Agriculture  Biology, 15: 1091-1097.

Bozic, D., Saric-Krsmanovic, M., Pavlovic, D., Vrbnicanin, S. 2013. Effect of nicosulfuron on plant traits of Xanthium strumarium. Journal of Plant Diseases and Protection, 120: 233–237.

Vrbnicanin, S., Kresovic, M., Bozic, D., Simic, A., Maletic, R., Uludag, A. 2012. The effect of ryegrass (Lolium italicum) stand densities on its competitive interaction with cleavers (Galium aparine L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36: 121-131.

Bozic, D., Saric, M., Malidza, G., Ritz, C., Vrbnicanin, S. 2012. Resistance of sunflower hybrids to imazamox and tribenuron-methyl. Crop Protection, 39: 1-10.

Šilc, U., Vrbničanin, S., Božić, D., Čarni, A., Dajić Stevanović, Z. 2009. Weed vegetation in northwestern Balkans: diversity and species composition. Weed Research, 49: 602-612.

Pavlović, D., Vrbničanin, S., Božić, D., Fischer, A. 2008. Morpho-physiological traits and triazine resistance levels in Chenopodium album L. Pest Management Science, 64 (2): 101-107.

Текући пројекти

2011-2014: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета безбедности хране – 46008

2013-2016: FP7-REGPOT projekat „Advancing research in agricultural and food sciences at Faculty of Agriculture, University of Belgrade-AREA“

2012-2016: Učesnik na projektu COST akcija „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ FA1203

Стручна усавршавања

(2006) Hunan Research Institute of Chemical Industry, Changsha, Hunan Province, China.

(2014) Training visit for DNA-based technologies, School of Agriculture, Policy and Development, University of Reading, Reading, UK.

(2015) Training School „Controlling Common Ragweed by Vegetation Management”, Vienna, Austria and Munich/Freising, Germany.

Други релевантни подаци

Др Драгана Божић је објавила преко 120 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова са међународних и домаћих скупова, као и сопштења са међународних и домаћих научних скупова и коаутор је једног поглавља у монографији. Учествовала је у реализацији 2 пројекта који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој, 1 пројекта који је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, затим у 2 пројекта билатералне сарадње са Р. Словенијом и 1 пројекту билатералне сарадње са СР Немачком (DAAD), као и 1 TEMPUS пројекту. Тренутно учествује у 1 пројекту који финансира Министарство просвете и науке Р. Србије, затим у 1 FP7-REGPOT пројекту и 2 COST акције. Била је члан комисије или ментор за одбрану 17 дипломских/завршних радова, члан комисије за одбрану 8 мастер радова и члан комисије за одбрану 1 магистарске тезе, као и члан комисије за избор у 1 научно звање. Члан је Европског друштва за проучавање и сузбијање корова (EWRS), Друштва за заштиту биља Србије, Херболошког друштва Србије.

Термини за колоквијум из предмета Основи хербологије и Хербологија:  Због измењене ситуације са COVID-19, редуковани колоквијум (подразумева само препознавање биљног материјала, без теоријског дела) ће бити обављен у склопу испита.

Термини за испит из предмета Основи хербологије: 23.06.2020.; 30.06.2020.; 2020; 14.07.2020.; 21.07.2020.; 28.07.2020. у 9h 30/p.