Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Економика пољопривреде, тржиште и рурални развој

Област истраживања

Аграрна политика и пољопривредна подршка, Положај пољопривреде у међународним интеграционим процесима, Структурне промене у пољопривреди, Политика руралног развоја, Рурална економија и рурално тржиште рада, Рурално сиромаштво и социјална инклузија.

Репрезентативне референце

  1. N. Bogdanov, M. Lazdinis, M. Vittuari (2019): Rural policy in the Western Balkans.  Edt. by M. Vittuari, J. Devlin, M. Pagani, T. G. Johnson. The Routledge Handbook of Comparative Rural Policy. Pp. 459-476; Taylor & Francis. ISBN: 978-1-138-59411-1; ISBN: 978-0-429-48907-5;
  2. Francesca Regoli, Dezsö Kovács, Natalija Bogdanov, William H. Meyers, and Matteo Vittuar (2019). Territorial capital in rural policy development.  Edt. by M. Vittuari, J. Devlin, M. Pagani, T. G. Johnson. The Routledge Handbook of Comparative Rural Policy. Pp. 125-143. Taylor & Francis. ISBN: 978-1-138-59411-1; ISBN: 978-0-429-48907-5;
  3. Bogdanov Natalija, Rodic Vesna, Vittuari Matteo (2017): Structural change and transition in the agricultural sector: Experience of Serbia Communist and Post-Communist Studies, (2017), vol. 50 br. 4, str. 319-330
  4. Martinovska Stojcheska, А. Kotevska, А., Bogdanov, N., Nikolić, A. (2016). How do farmers respond to rural development policy challenges? Evidence from Macedonia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. Land Use Policy, Volume 59, рp. 71-83.
  5. Šarković, A., Cvejić, S., Bogdanov, N. (2016). The environmental awareness of agricultural producers in Serbia: attitudes and practices, Teme Vol. XL, No. 2, pp. 729-745
  6. Papić, R., Bogdanov, N. (2015): Rural Development policy – A perspective of local actors in Serbia. Economics of Agriculture, Belgrade, Vol. LXII, No. 4, pp. 1079-1093.
  7. Battaglini Elena, Babovic Marjia and Natalija Bogdanov (2015) Framing Farm Resilience within Territorialisation Patterns: A Case-Study in the Zlatibor Region, Serbia; edt.by Ari Paloviita, Marja Järvelä. Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management, Routledge, London, UK; ISBN: 9781138796669; pp.119-131
  8. Martinovska Stojcheska, А. Kotevska, А., Bogdanov, N., Nikolić, A. (2015). Application of Rural Development Policy in See Countries: Behavioral Economics Approach (Proceedings Paper). Nordic View to Sustainable Rural Development, str. 434-439.
  9. Berkum Siemen Van and Natalija Bogdanov (2012): Serbia on the Road to EU Accession: Consequences for Agricultural Policy and the Agri-food Chain, CABI, Oxfordshire, UK, ISBN 978-1-78064-145-4. Pp. 1-232
  10. Bogdanov Natalija, Meredith D., Efstratoglou S. (2008). A Typology of Rural Areas of Serbia. Economic annals, 177/2008, pp. 7-29.

Текући пројекти

2011-2020 Руководилац Пројекта 179028: Рурално тржиште рада и рурална економија Србије – Диверзификација дохотка и смањење сиромаштва; Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Београд. Министарство  просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Стручна усавршавања

2002: Plant Research Institute, Wageningen, Holland.

Други релевантни подаци

Др Наталија Богданов објавила је 82 научна рада, међу којима су једна самостална монографија међународног значаја, два поглавља у монографијама међународног значаја, рад у часопису међународног значаја, пленарно предавање по позиву на скупу међународног значаја, девет поглавља у монографијама националног значаја и други.

До сада је била члан комисије за одбрану једне МBA тезе, једне магистарске тезе и три докторске дисертације. Осим на матичном факултету, била је ангажована у настави на последипломским студијама на Економском факултету у Београду (магистарска група Агробизнис и рурални развој), као предавач на курсу Introducing the EU – From country to Union (програм међународне сарадње University of Novi Sad и Westf. Wilhelms Munster Summer School), као предавач на International MBA Programme in Agribusiness and Commerce (TEMPUS Project), и на мастер курсу Sustainable Development of Agricultural and Rural Areas of the Adriatic-Ionian Basin, Department of Agricultural Economics and Engineering - University of Bologna (Italy). Др Наталија Богданов је руководила три научноистраживачка пројекта ЕУ (два FP6 и један FP7) и једним националним научноистраживачким пројектом из програма основних истраживања, који финансира МНиТР РС. Сарађивала је, у својству водећег истраживача, координатора за Србију, националног и међународног експерта на бројним пројектима EAR, EC, UNDP, WB и FAO-а у земљи и иностранству.