pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Branko Radičević, docent

Branko Radičević - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

 • lokal: 440

Elektronska pošta


Godina rođenja

1970.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2012 Poljoprivredni fakultet Beograd Elektrotehnika u poljoprivredi
Doktorat 2012 Elektrotehnički fakultet Beograd Elektroenergetika - Obnovljivi izvori energije
Magistratura 2005 Elektrotehnčki fakultet Beograd Elektroenergetika - Obnovljivi izvori energije
Diploma 2001 Elektrotehnčki fakultet Beograd Elektroenergetika - Obnovljivi izvori energije


Uža naučna oblast
Elektrotehnika u poljoprivredi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Obnovljivi izvori energije i tehnologije korišćenja u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Alternativni pogoni u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Automatizacija u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Fizičko-tehnička merenja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Elektrotehnika u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Merni sistemi u poljoprivrednoj tehnici
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Diplomske akademske studije
Mehatronika u poljoprivrednoj tehnici
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Obnovljivi izvori energije
Automatsko upravljanje u poljoprivredi
Elektrotehnika i elektronika u poljoprivredi
Fizičko-tehnička merenja
Informacioni sistemi u poljoprivredi
Energetska elektronika i upravljanje

Reprezentativne reference
1. B. Radičević, M. Savić, Experimental Research on the Influence of Wind Turbine Blade Rotation on the Characteristics of Atmospheric Discharges, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 26, no. 4, Decembar 2011, pp. 1181-1190 (Vrhunski naučni časopis, M21).

2. B. Radičević, M. Savić, S. F. Madsen, I. Badea, Impact of wind turbine blade rotation on the lightning strike incidence - A theoretical and experimental study using a reduced-size model, Energy, Volume 45, Issue 1, September 2012, Pages 644-654 (Vrhunski naučni časopis, M21).

3. B. Radičević, M. Savić, The Impact of Wind Turbine Blade Rotation on the Lightning Strike Incidence”, in Proc. 31st International Conference on Lightning Protection, Beč, Austrija, Septembar 2–7, 2012, pp. 1–6.

4. D. Mikičić, B. Radičević, Ž. Đurišić, Wind Energy Potential in the World and in Serbia and Montenegro, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol 19, No1, pp. 47 - 62, April 2006.

5. Đ. Vukić, B. Radičević, "Zbirka ispitnih zadataka iz elektrotehnike", Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003.

6. B. Radičević, Đ. Vukić, Ž. Đurišić, Vetroenergetski potencijal i mogućnosti korišćenja energije vetra za proizvodnju električne energije u našoj zemlji, Traktori i pogonske mašine, Vol.8, No.3, pp.99-104, Novi Sad, 2003.

7. Đ. Vukić, Z. Stajić, M. Vukić, N. Radovanović, Đ. Ercegović, B. Radičević,Konstrukcija, karakteristike i primena u poljoprivredi elektromagneta za magnetnu obradu vode , Traktori i pogonske mašine, Vol.9, No.3, pp.72-77, Novi Sad, decembar 2004.

8. Đ. Vukić, B. Radičević, Z. Stajić, Karakteristike asinhrone mašine sa dvostranim napajanjem i primene za korišćenje energije vetra, Traktori i pogonske mašine, Vol.9, No.3, pp.101-106, Novi Sad, decembar 2004.

9. B. Radičević, Đ. Vukić, Ž. Đurišić, Vetroenergetski potencijal i mogućnosti korišćenja energije vetra za proizvodnju električne energije u našoj zemlji, Traktori i pogonske mašine, Vol.8, No.3, pp.99-104, Novi Sad, 2003.

10. B. Radičević, D. Mikičić, Savremena rešenja za dobijanje električne energije u vetroelektranama male i velike snage, Poljoprivredna tehnika, godina XXXI, broj 3, pp.103-111, Beograd, decembar 2006.

11. Đ.Vukić, B. Radičević, Osobine asinhrone mašine sa dvostranim napajanjem i primena u vetrogeneratorskim postrojenjima, 27. savetovanje Jugoslovenskog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže, Zbornik radova, Zlatibor, 2005.

12. B. Radičević, D. Mikičić, Vetrogeneratori – perspektive i primene u Srbiji i Crnoj Gori , IV Naučni skup - Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene, Budva 6. i 7. oktobar 2005. god., Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti, Zbornik radova, pp. 125-144, Podgorica, 2006.

13. Đ. Vukić, Marija Vukić, B. Radičević, D. Nikolić, Đ. Ercegović, Regulacija napona jednofaznog asinhronog generatora sa dva namotaja na statoru, Traktori i pogonske mašine, Vol.8, No.3, pp.105-109, Novi Sad, 2003.

Tekući projekti
1. „Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, ev. br. projekta TR-31051, Beograd, 2011.-2014.

2. „Inteligentne energetske mreže“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, ev. br. projekta III-42009, Beograd, 2011.-2014.

Drugi relevantni podaci
Dr Branko Radičević je objavio više od 50 naučnih i stručnih radova, učestvovao je u radu 20 međunarodnih i domaćih konferencija i bio je istraživač na 10 međunarodnih i domaćih projekata. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika.