pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Nebojša Marković, redovni profesor

Nebojša Marković - Fotografija

Matični institut

Voćarstvo i vinogradarstvo

Telefon

  • fiksni: 0112615315 lokal 317

Elektronska pošta


Godina rođenja

1966.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2012 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2001 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Magistratura 1998 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1992 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Opšte vinogradarstvo

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Tehnologija gajenja vinove loze
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Praktična obuka
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Voćarstvo i vinogradarstvo
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Projektovanje vinograda
Studijski program:
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
Diplomske akademske studije
Stručna praksa
Studijski program:
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Zasnivanje zasada vinove loze; Rezidba i fiziološki aspekti rezidbe; Uzgojni oblici; Klonska selekcija plemenitih sorti; Istraživanja o uticaju različitih supstrata, đubrenja i ishrane pojedinim elementima na rastenje, rodnost i kvalitet grožđa; Biološka proizvodnja;Reprezentativne reference
1. Matijasević, S., Todić, S., Beslić, Z., Rankovic Vasic, Z., Žunić, D., Atanacković, Z. Vukosavljević, V., Ćirković, B. (2013): Volatile components of grape brandies produced from Muscat table grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 783-791.

2. Marković, N., Atanacković, Z. (2013): Influence of potassium fertilization on shoot growth and maturity indicators of CV. Sauvignon blanc (Vitis vinifera L.) Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series, Vol. XLIII/1, pp. 222-227.

3. Marković, N., Atanacković, Z. (2013): Uvometric and technological clonal variation of serbian black wine cultivar prokupac. 36th World Congress of vine and wine: “ Vine and Wine between Tradition and Modernity” Bucharest – Romania. Proceedings of the 36th World Congress of vine and wine. ISBN : 979-10-91799-16-4.

4. Žunić, D., Trandafilović, V., Matijašević, S., Marković, N., Atanacković, Z., Ćirković, D., Vukosavljević, V. (2013): Uticaj visine stabla na svojstva sorti za bela vina sovinjon beli, burgundac beli i župljanka. Zbornik naučnih radova XXVIII Savetovanja unapređenja proizvodnje voća i gožđa. Vol. 19(5):75-81.

5. Marković, N., Ličina, V., Atanacković, Z., Trajković Ivana, Ranković-Vasić Zorica (2011): Agrobiološka svojstva klonova sorte Kaberne sovinjon ISV F V-5 i ISV F V-6, International Scientific Symposium Of Agriculture "Agrosym Jahorina 2011", Zbornik radova str. 427-434, Jahorina.

6. Sivčev Branislava, Ranković-Vasić Zorica, Pajić Vesna, Radojević Ivana, Marković, N., Atanacković, Z., Pajić, M., Dražić, M. (2011): The impact of grape variety and training system on quantity of prunning remains and possibilities of their utilization, 22nd International Symposium Food Safety production, Proceedings pp. 338-340, Trebinje.

7. Marković, N., Ličina, V., Atanacković, Z., Trajković Ivana, Sivčev Branislava (2011): Effect of different potassium fertilizer doses on uvometric and technological characteristics of cv. Sauvignon blanc, 22nd International Symposium Food Safety production, Proceedings pp. 410-413, Trebinje.

8. Marković, N., Ličina, V., Antić-Mladenović Svetlana, Atanacković, Z., Trajković Ivana (2011): Distribucija kalija u organima vinove loze pri različitim dozama kalijevih gnojiva, 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Proceedings pp. 950-954, Opatija.

9. Marković Nebojša i Atanacković Zoran (2010): Morfometrijske karakteristike korena vinove loze okalemljenih na tri lozne podloge. XV Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, Zbornik radova, str. 241-247.

10. Marković Nebojša i Atanacković Zoran (2010): Uticaj loznih podloga na kvalitet, rodnost i prinos sorte game crni. XV Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Zbornik radova, Vol. 15 (16):433-437.

11. Marković, N., Slavica Todić, Atanacković, Z., Bešlić, Z. (2010): Utjecaj loznih podloga na morfometrijske karakteristike korijena vinove loze. 45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma, Opatija, Hrvatska, Zbornik radova, str. 271.

12. Vuković Ana, Vujadinović Mirjam, Djurdjević, V., Ranković-Vasić Zorica, Marković, N., Atanacković, Z., Sivčev Branislava, Petrović Nevena (2010): Appliance of Climate Projections for Climate change study in Serbian Vineyard Regions. VIII International Terroir Congres, Vol 1, Ses 3: 36-41 Soave, Italy.

13. Bešlić, Z., Slavica Todić, Marković, N., Atanacković Z. (2010): Utjecaj intenziteta rezidbe na kemijski sastav pokožice bobice i mošta kod sorte Frankovka (Vitis vinifera L.). 45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma, Zbornik radova, str. 1153-1157. Opatija.

14. Vujadinovic Mirjam, Vukovic Ana, Djurdjevic, V., Rankovic-Vasic Zorica, Atanackovic, Z., Sivcev Branislava, Markovic, N. (2010): Possible Impact of Future Climate Change on Grapevine Growing Season and Rest Period Characteristics for Balkan Area, 28th International Horticultural Congress, Lisboa, Portugal, August 22-27 2010.

15. Marković, N., Ličina, V., Antić Mladenović Svetlana, Trajković Ivana, Atanacković, Z. (2010): Influence of potassium fertilization on yield, quality of grapes and wine of cv. Sauvignon blanc, Scientific Conferences with International Participation „Durable Agriculture-Agriculture of the Future“, ISSN CD-ROM 2066-950X, Craiova, Romania.

Tekući projekti
2011-2014: Istraživanja klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje: 43007, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;

2011-2014: Primena novih genotipova i tehnoloških inovacija u cilju unapređivanja voćarske i vinogradarske proizvodnje: 31063,Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;

2010-2015: Zaštita geografskog porekla grožđa i vina - 22/625. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije;

2008-2011: Primena savremenih ampelotehničkih mera u cilju dobijanja grožđa poboljšanog kvaliteta. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Nebojša Marković aktivno učestvuje u naučnoj i stručnoj delatnosti Katedre za vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavio 70 naučno-istraživačkih radova, 12 saopštenja, jedan udžbenik i jednu monografiju. Ima 8 ukupno priznatih patenata, dok je kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, 16 patenata u fazi provere i priznavanja. Učestvovao je u izradi 18 projekata i studija u oblasti podizanja i eksploatacije vinograda, od kojih je u 15 rukovodilac – glavni projektant.
Obavio je nekoliko studijskih putovanja i boravaka u Italiji - Raušedo (2002), Mađarskoj – Budimpešta, Grčkoj - Solun (2003), Portugalu – Lisabon, Estremož (2004), Italiji – Bolonja, Raušedo, Toskana (2005) i Italija - Ferara, Ravena, Alto Adiđe (2013) i Francuska - Marsej i Monpelje (2013).
Od 2001. do 2008. godine je obavljao dužnost direktora Oglednog dobra “Radmilovac” na kome je učestvovao ili rukovodio podizanjem novih zasada vinove loze. Od 2005. godine član je Komisije – strateške grupe za inovacije pri Ministarstvu za nauku i zaštitu životne sredine, kao i Komisija (radnih grupa) za razvoj vinogradarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Privredne komore Republike Srbije. Počasni je član Udruženja vinara i vinogradara Republike Srbije i Republike Srpske. Izabran je za glavnog projektanta (rukovodioca projekta) obnove imanja Svetog manastira Hilandar. Dobitnik je Zahvalnice Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, Priznanja Udruženja vinogradara i vinara Republike Srpske i Zahvalnice Narodne kancelarije Predsednika republike. Dobitnik je i Prve Probusove povelje Udruženja "Marcus Aurelius Probus" i Počasne Povelje Svete Gore povodom 100-godišnjice oslobođenja od turske vlasti.