pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Đukan Vukić, redovni profesor

Đukan Vukić - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

 • lokal: 448

Elektronska pošta


Godina rođenja

1950.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1999 Poljoprivredni fakultet, Zemun Elektrotehnika u poljoprivredi
Doktorat 1987 Elektrotehnički fakultet, Beograd Elektroenergetika
Magistratura 1980 Elektrotehnički fakultet, Beograd Elektroenergetika
Diploma 1973 Elektrotehnički fakultet, Priština Elektroenergetika


Uža naučna oblast
Elektrotehnika u poljoprivredi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Obnovljivi izvori energije i tehnologije korišćenja u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Alternativni pogoni u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Automatizacija u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Fizičko-tehnička merenja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Elektrotehnika u poljoprivredi
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Merni sistemi u poljoprivrednoj tehnici
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Diplomske akademske studije
Diplomski rad
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Diplomske akademske studije
Primena merne tehnike i merenja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Električne mašine, poljoprivredna tehnika, električna merenja i merni sistemi, obnovljivi izvori energije

Reprezentativne reference
1. Osmokrović P., Petković D., Marković O., Kartalović N., Vukić Đ.: Measuring sistem for Fast Transients Monitoring, ETEP (European Transactions on Electric Power), Vol 7, No 3, pp. 165-173, Berlin – Germany, 1997. (ISSN 1430 – 144X)

2. Vukić Đ.: Osnovi elektrotehnike i električnih merenja, Univerzitetski udžbenik, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2006.

3. Vukić Đ.: Elektrotehnika, Univerzitetski udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, 1996.

4. Vukić Đ., Stojanović D.: Asynchronous harmonic torques of double fed induction motor, 12 International Fachtagung: Industrielle Automatsierung – Automatiserte Antriebe, Chemnitz (Germany), 1993. pp. 263-266

5. Vukić Đ., Stajić Z., Vukić M.: An Optimization reactive power consumption of double fed induction motors, IX International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET 1997), Book of Proceedings, pp. 136-140, Palermo, Italy, 1996.

6. Vukić Đ., Stajić Z.: Rotor voltage Influence on the Characteristics of Double Fed Induction Motor, Biletinul Scientific Transaction on Electrotechnics, Electronics and Comunications, Vol 47, No 5-6, pp. 25-32, Temisoara, Romania, 1997. (ISSN 1224-6034)

7. Ercegović Đ., Raičević D., Vukić Đ., Oljača M., Ružičić L.: Addition to analysis of the wear process of agricultural machinery working elements, Proceedings of the Interrnational Conference of the ISTUS, Nayama, Japan, 2005.

8. Vukić Đ., Ercegović Đ., Raičević D., Oljača M.: Merenje momenta asinhronog motora, časopis, Poljoprivredna tehnika, str. 71-78, Beograd, 2006.

9. Vukić Đ., Stajić Z., Ercegović Đ.: Optimizacija elektromotornog pogona pumpi sa asinhronim motorom sa dvostranim napajanjem, časopis Poljoprivredna tehnika, br. 2, str. 65-77, Beograd, 1998.

10. Vukić Đ., Todorović M.: Fotonaponski sistem za napajanje uređaja za klimatizaciju i osvetljenje, časopis KGH, br. 1, str. 101-106, Beograd, 1996.

Tekući projekti
1. „Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, TR-31051, 2011-2014.
2. „Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, III-44006, 2011-2014.

Stručna usavršavanja
Tokom 1985. godine prof. Đ. Vukić je obavio specijalističku praksu u Bratislavi u trajanju od 2 meseca.

Drugi relevantni podaci
Dr Đukan Vukić je do sada objavio 155 naučnih i stručnih radova. Autor je 13 osnovnih i pomoćnih univerzitetskih udžbenika. Koautor je dve monografije. Prijavio je 7 patenata i učestvovao u realizaciji 11 naučno-istraživačkih projekata. U toku 1987. godine bio je predsednik Skupštine Elektrotehničkih fakulteta Jugoslavije. Bio je direktor Instituta za poljoprivrednu tehniku, a sada je šef Katedre za tehničke nauke na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.