pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Kosta Gligorević, docent

Kosta Gligorević - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

  • lokal: 3475

Elektronska pošta


Godina rođenja

1976.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 2002 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke


Uža naučna oblast
Poljoprivredna tehnika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Mehanizacija ratarske proizvodnje
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija u melioracijama zemljišta
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija navodnjavanja i odvodnjavanja
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Zaštita zemljišta i voda u poljoprivredi
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija za sportsko-rekreativne terene
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija u komunalnim radovima
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija u melioracijama zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Poljoprivredne mašine
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Sigurnost u eksploataciji poljoprivrednih mašina
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Poljoprivedna tehnika (mehanizacija biljne proizvodnje)
Sigurnost u eksploataciji poljoprivrednih mašina
Mehanizacija u melioracijama
Mehanizacija za sportsko-rekreativne terene
Mehanizacija u komunalnim radovima
Navodnjavanje

Reprezentativne reference
1. Mićo V. Oljača, Kosta Gligorević: Prerada i odlaganje otpadnih materijala biljnog i komunalnog porekla na teritoriji Beograda, Časopis Poljoprivredna tehnika, str. 53-64, Godina XXVI, No1-2, Beograd, 2002.

2. M. V. Oljača, K. Gligorević, M. Branković, Z. Dimitrovski, D.Tanevski.: Primena elektronskih komponenata na traktorima i radnim mašinama u funkciji povećanja kontrole sigurnosti i eksploatacije. Naučni časopis: Poljop.tehnika, str. 107-118., No1, XXX, Beograd, 2005.

3. Oljača V. Mićo, Kosta Gligorević i saradnici, Opasnosti i nesreće u eksploataciji mobilne poljoprivredne mehanizacije u Republici Srbiji, (Dangers and Accidents in exploatation of mobil agricultural mechanization is Republic of Serbia ), str. 1-258, ISBN : 86-7834-023-1, monografija, Beograd, 2007.

4. Pajic M., Raicevic D., Jevdjovic R., Miodragovic R., Ivanovic S., Gligorevic K.: The Comparative Analisis of Basic Working Parameters for Different Chamomile Harvesters. I. International Symposium on Chamomile Research, Development and Production, Presov, Slovakia, 2006.

5. Kosta Gligorević, Mićo Oljača, Lazar Ružičić, Rade Radojević, Miloš Pajić:Uticaj elektronskih sistema na stabilnost vanputnih vozila. Časopis Poljoprivredna tehnika, str.11-19, Godina XXXII, No 3, Beograd, 2007.

6. Dj. Ercegovic, Raicevic D., Vukic Dj., Oljaca V. M, Gligorevic K.: Optimal Parameters of the Wearing Process of Agricultural Machines Working Elements. „32nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON R&D IN AGRICULTURAL ENGINEERING“, MTA-AMB, Magyar Tudományos Akadémia Agrármőszaki Bizottsága, Vol. XXXII, No 2., Gödöle, Hungary, 2008.

7. Kosta Gligorević, Ivan Zlatanović, Mićo V. Oljača: Tehnički sistemi za klimatizaciju kabina poljoprivrednih i meliorativnih mašina. Časopis Poljoprivredna tehnika, str.1-12, Godina XXXIII, No 2, Beograd, 2008.

8. Zoran Dimitrovski, Kosta Gligorević, Lazar Ružičić, Mićo V. Oljača: Posledice nesreća sa traktorima u poljoprivredi sa učešćem starije populacije farmera. Časopis Poljoprivredna tehnika, str.103-110, Godina XXXIII, No 4, Beograd, 2008.

9. Kosta Gligorević, Mićo V. Oljača, Đukan Vukić, Ivan Zlatanović, Branko Radičević, Miloš Pajić, Rade Radojević, Vladimir M. Oljača, Zoran Dimitrovski. Primena CANBUS mreža na traktorima i radnim mašinama. Časopis Poljoprivredna tehnika, str.115-122, Godina XXXIV, No 1, Beograd, 2009.

10. Gligorević K., Vukić Đ., Oljača M., Ercegović Đ., Pajić M., Radojević R. Primena laserskih sistema upravljanja kod poljoprivrednih mašina. Časopis Traktori i pogonske mašine, str.92-100, Godina 14, No 4, Novi Sad, 2009

Tekući projekti
31051- Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

33048 - Istraživanje korišćenja solarne energije primenom vakuumskih kolektora sa toplotnim cevima i izgradnja demonstracionog postrojenja

Drugi relevantni podaci
Gligorević B. Kosta, dipl. inž. poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije u poljoprivredi, rođen je 2. decembra 1976. godine u Zemunu. Diplomirao je 7. juna 2002. godine na odseku za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivrednog fakulteta.
U toku školske 2003/2004 godine, u letnjem semestru, prema odluci Katedre za mehanizaciju poljoprivrede angažovan je privremeno na pripremi i realizaciji programa Vežbi za nekoliko stručnih predmeta.
Odlukom Izbornog veća Poljoprivrednog fakulteta od 16.12.2004. godine izabran je u zvanje Asistenta pripravnika za užu naučnu oblast MEHANIZACIJA BILjNE PROIZVODNjE.
Učestvovao je u realizaciji tri domaća projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a takođe permanentno učestvuje i u istraživačkim aktivnostima grupe nastavnika i saradnika Instituta za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
Jedan je od dobitnika „Grand Prix“ nagrade za pronalaske na međunarodnoj izložbi "Pronalazaštvo-Beograd 2007", kao i nagrade Privredne komore Beograda za 2007. godinu za pronalazak „Linija mašina za uređenje zemljišta po površini i dubini“ (timski rad- rukovodilac: prof. dr. Dragiša Raičević).
Odlukom Izbornog veća Poljoprivrednog fakulteta od 29.05.2008. godine izabran je u zvanje Asistenta za užu naučnu oblast MEHANIZACIJA BILjNE PROIZVODNjE.
Kao autor i koautor, objavio je četrdeset (40) naučnih radova, jednu monografiju i jedan patent.