pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Zootehnika


Tip studijskog programa
Osnovne akademske studije

Odsek
Zootehnika

Naziv diplome
Inženjer poljoprivrede

Obrazovno naučno polje
polje tehničko – tehnoloških nauka

Predmeti
naziv predmeta/studijski program god sem status ESPB fond časova
Godina: 1 - Semestar: 1
Anatomija domaćih gajenih životinja 1 1 obavezan 6 4 + 2
Zoologija 1 1 obavezan 7 4 + 2
Krmno bilje 1 1 obavezan 6 3 + 2
Matemetika I 1 1 obavezan 5 2 + 2
Opšta i neorganska hemija 1 1 obavezan 6 3 + 2
Godina: 1 - Semestar: 2
Engleski jezik 1 2 izborni 3 2 + 0
Informatika 1 2 obavezan 5 2 + 2
Mehanizacija i automatizacija u stočarstvu 1 2 obavezan 7 4 + 2
Mikrobiologija 1 2 obavezan 6 2 + 2
Nemački jezik 1 2 izborni 3 2 + 0
Osnovi ekonomije 1 2 izborni 3 2 + 1
Osnovi organske hemije 1 2 obavezan 6 3 + 2
Pisanje i prezentacija radova 1 2 izborni 3 2 + 1
Ruski jezik 1 2 izborni 3 2 + 0
Sociologija 1 2 izborni 3 2 + 1
Statistika 1 2 obavezan 5 2 + 2
Francuski jezik 1 2 izborni 3 2 + 0
Godina: 2 - Semestar: 3
Anatomija ptica 2 3 izborni 5 2 + 2
Genetika domaćih i gajenih životinja 2 3 obavezan 6 3 + 2
Ekonomika poljoprivrede 2 3 izborni 5 2 + 2
Zaštita životne sredine 2 3 izborni 5 2 + 2
Kalkulacije i knjigovodstvo 2 3 obavezan 6 3 + 2
Osnovi biohemije 2 3 obavezan 6 3 + 2
Fiziologija domaćih i gajenih životinja 2 3 obavezan 7 4 + 2
Godina: 2 - Semestar: 4
Biološke osnove stočarstva 2 4 obavezan 6 4 + 2
Gajenje puževa i glista 2 4 izborni 6 2 + 2
Zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja 2 4 obavezan 6 3 + 2
Osnovi ishrane domaćih i gajenih životinja 2 4 obavezan 6 3 + 2
Otpornost životinjskog organizma 2 4 izborni 6 2 + 2
Tehničko tehnološka rešenja pri izgradnji i opremanju objekata u stočarstvu 2 4 izborni 6 2 + 2
Hrana za domaće i gajene životinje 2 4 obavezan 6 4 + 2
Godina: 3 - Semestar: 5
Gajenje ukrasnih vodenih biljaka, beskičmenjaka i riba 3 5 izborni 6 2 + 2
Etologija domaćih i gajenih životinja 3 5 izborni 6 2 + 2
Ishrana nepreživara 3 5 obavezan 6 3 + 2
Ishrana preživara 3 5 obavezan 6 4 + 2
Kvalitet hrane za domaće i gajene životinje 3 5 izborni 6 2 + 2
Kinologija i felinologija 3 5 izborni 6 2 + 2
Lovna privreda 3 5 obavezan 6 3 + 2
Organsko stočarstvo 3 5 izborni 6 2 + 2
Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda 3 5 izborni 6 2 + 2
Godina: 3 - Semestar: 6
Animalni genetički resursi 3 6 izborni 6 2 + 2
Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja 3 6 obavezan 7 4 + 2
Pčelarstvo 3 6 obavezan 5 3 + 2
Ribarstvo 3 6 obavezan 6 3 + 2
Ribolov i gazdovanje ribolovnim vodama 3 6 izborni 6 2 + 2
Stručna praksa 3 6 obavezan 6 0 + 0
Tehničko tehnološka rešenja pri izgradnji i opremanju objekata u akvakulturi 3 6 izborni 6 2 + 2
Godina: 4 - Semestar: 7
Gajenje prepelica i nojeva 4 7 izborni 4 2 + 0
Govedarstvo 4 7 obavezan 7 5 + 2
Živinarstvo 4 7 obavezan 6 4 + 2
Zakoni i propisi u zootehnici 4 7 izborni 4 2 + 0
Zoohigijena 4 7 obavezan 6 4 + 2
Poremećaji u reprodukciji životinja 4 7 izborni 4 2 + 0
Svinjarstvo 4 7 obavezan 7 4 + 2
Godina: 4 - Semestar: 8
Biosigurnost na farmama 4 8 izborni 6 3 + 1
Konjarstvo 4 8 obavezan 4 3 + 1
Menadžment stočarske proizvodnje 4 8 obavezan 5 3 + 2
Ovčarstvo i kozarstvo 4 8 obavezan 6 4 + 2
Odabrana poglavlja ishrane domaćih i gajenih životinja 4 8 izborni 6 3 + 1
Proizvodnja i poznavanje mleka 4 8 obavezan 6 3 + 2
Stočarstvo marginalnih oblasti 4 8 izborni 6 3 + 1

Struktura
Studijski program osnovnih akademskih studija-Zootehnika, formiran je u skladu sa principima definisanim Zakonom o visokom obrazovanju, kao i bolonjskom deklaracijom.
Cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stočarske proizvodnje.
Uslov za upis studijskog programa osnovnih akademskih studija je uspešno završeno četvorogodišnje srednješkolsko školovanje i uspešno položen kvalifikacioni ispit iz odgovarajućih predmeta.
Studijski program osnovnih akademskih studija-Zootehnika traje 4 godine, odnosno 8 semestara. Program se sastoji iz ukupno 40 (+ 2-stručna praksa i završni ispit) predmeta, i to: 31 obaveznih i 9 izbornih predmeta. Student bira po jedan izborni predmet iz 9 grupa izbornih predmeta, sa ukupno 29 predmeta. Broj predmeta po pojedinim grupama je: akademsko-opšteobrazovnih (AO)-7, sa sumom ESPB od 34; teorijsko-metodoloških (TM)-8 sa sumom ESPB od 50; naučno-stručnih (NS)-14, sa ukupnim zbirom ESPB od 83; stručno-aplikativnih (SA)-13, sa ukupnim zbirom ESPB od 73. Relativan odnos sume ESPB pojedinih grupa predmeta na studijskom programu je: AO- 15,90%, TM- 22,02 %, NS- 36,39 %, SA- 25,69 %. U svakom semestru osnovnih akademskih studija student može da stekne 30 ESPB, što za 8 semestara čini ukupno 240 ESPB. Nastava je teorijska i praktična iz svih predmeta. Stručna praksa je predviđena kao poseban multidisciplinaran predmet u 6. semestru, i obezbeđuje 6 ESPB. Završni rad je predviđen kao poseban predmet u 8. semestru studija, i nosi 3 ESPB. Lista obaveznih i izbornih predmeta, prikazana je u tabeli 5.1.
Programi svih predmeta su definisani tako da prikazuju savremena naučna i stručna dostignuća iz date oblasti, ali tako da su prihvatljivi i aplikativni za ovaj nivo visokog obrazovanja. Nastava na studijskom programu se realizuje kroz: predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, terenske vežbe, seminarske radove, kao i interaktivne nastave. Od metoda interaktivne nastave u studijskom programu koriste se individualne, grupne i kooperativne metode aktivnog učenja. Interaktivne metode se koriste u učionici i van nje (u opremljenoj biblioteci i računarskom centru, u Univerzitetskoj biblioteci i Narodnoj biblioteci Srbije) u okviru individualnog ili grupnog rada. U okviru svakog predmeta osnovnog akademskog studijskog programa predviđeno je obavezno kontinuirano praćenje sticanje znanja i veština studenta tokom semestra putem provere rezultata na kolokvijumima i testovima znanja, kao i završni ispit na kraju semestra.
Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje Inženjer poljoprivrede za zootehniku.Svrha
Osnovna svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija-Zootehnika je formiranje visoko obrazovanih kadrova radi ostvarivanja obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u oblasti proizvodnje domaćih i gajenih životinja. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama strateškog razvoja proizvodnje zasnovane na gajenju domaćih i gajenih životinja, kao jedne od najznačajnijih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Osnovna svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike proizvodnje domaćih i gajenih životinja (govedarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, svinjarstvo, živinarstvo, konjarstvo, gajenje divljači, ribarstvo, pčelarstvo). Osnovni pravac svih aktivnosti usmeren je ka sticanju funkcionalnih znanja i veština za uključivanje studenata u konkretne grane stočarske proizvodnje uz primenu metoda aktivnog učenja radi kreiranja kritičkog mišljenja, odnosno studijski program je primarno usmeren ka aktivnom i kreativnom učenju. Prioriteti studijskog programa u budućnosti su obrazovanje kadrova koji će doprineti obezbeđenju i poboljšanju svih aspekata proizvodnje zasnovane na gajenju domaćih i gajenih životinja: planiranje i organizovanje tehnologije gajenja domaćih i gajenih životinja; poboljšanju obima i rentabilnosti proizvodnje domaćih i gajenih životinja, poboljšanju kvaliteta i garantovanju bezbednosti animalnih proizvoda, staranju da se očuva životna sredina za buduće generacije, i sveobuhvatnom pospešivanju značaja i uloge animalne proizvodnje u privrednom razvoju našeg društva.
Program osnovnih akademskih studija-Zootehnika pruža sva potrebna znanja i veštine koja su neophodna za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva proizvodnje zasnovane na gajenju domaćih i gajenih životinja u Srbiji, budući da su studenti odgovarajućim metodama nastave i učenja kvalifikovani za kreativni i inovativni rad, praćenje stručne literature, prikupljanje i obradu podataka; timski rad, kao i uspešno korišćenje znanja i veština u stočarskoj proizvodnji.
Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave: stočarskom (goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji); ribarskom i pčelarskom proizvodnjom; lovnom privredom, proizvodnjom i preradom stočne hrane i kontrolom kvaliteta stočnih proizvoda, zatim u poljoprivrednim kompanijama i drugim institucijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji; inspekciji, trgovini stočnim proizvodima, edukaciji (srednje obrazovanje i visoko strukovno obrazovanje), očuvanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta od zagađenja stočarskog porekla, nauci i tehnološkom razvoju.
U kreiranju nastavnog plana i programa studija uzeto je u obzir da se Srbija nalazi u periodu znatnih društvenih promena, koji u poljoprivredi naglašavaju orijentaciju na stočarsku proizvodnju zasnovanu na promeni vlasničke strukture farmi velikih kapaciteta i na porodičnim farmama. U budućnosti u Srbiji se očekuje povećanje obima i intenziviranje proizvodnje domaćih i gajenih životinja, kao u mnogim drugim zemljama u tranziciji, uz smanjenje broja poljoprivrednih preduzeća i povećanje broja životinja na privatnim farmama. Pored toga, očekuje se da će stočarska proizvodnja ostati najznačajnija aktivnost u većini porodičnih farmi.
Porodične farme i privatizovane poljoprivredne kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje bioloških procesa i zaštite životne sredine. Bez obrazovanih stručnjaka na odgovarajući način nije moguće obezbediti zaštitu ruralnih oblasti i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom na principima održivosti. Da bi se upravljalo stočarskom proizvodnjom na uspešan način studenti moraju biti edukovani na odgovarajući način. Ova edukacija se mora sastojati od odgovarajuće kombinacije teorijskog znanja i praktične delatnosti iz svih grana stočarske proizvodnje. Pored toga, akademski studijski programi iz oblasti stočarstva obezbeđuju osnovna znanja iz ekonomije uspešnog upravljanja stočarskom proizvodnjom.


Ciljevi
Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija – Zootehnika je da omogući studentima sticanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stočarske proizvodnje. Drugi značajan cilj je kontinuirani sveobuhvatni razvoj svih aspekata stočarske struke zasnovan na modernim principima i standardima. Studijski program pruža mogućnosti za sticanje vrlo raznovrsnih praktičnih znanja iz svih grana i oblasti stočarske proizvodnje, kao što su gajenje farmskih životinja, riba, pčela i divljači, proizvodnje mesa, mleka, meda i drugih animalnih proizvoda. Cilj studijskog programa je i usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu i održivu stočarsku proizvodnju, primarno iskorišćavanjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu okoline, očuvanja resursa ruralnih područja i kulturnog nasleđa.
Jedan od prioritetnih ciljeva je dalji razvoj koncepta obrazovanja studenata koji nudi stručnjaka spremnog za sve izazove u stočarskoj proizvodnji u budućnosti, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalističkih znanja, kakva su potrebna za konkurentnu stočarsku odnosno poljoprivrednu proizvodnju.
Cilj studijskog programa je i razvijanje veština učenja, kao i opštih i stručnih kompetencija, koje bi omogućile nastavak školovanja i određeni stepen specijalizacije na narednom nivou studija.
Studijski program ima za cilj da omogući svojim studentima uključivanje u evropski visokoškolski obrazovni prostor i realizaciju evropske zajedničke poljoprivredne politike, postepenim usklađivanjem obrazovnog sistema sa bolonjskim procesom.
Osnovna orijentacija studijskog programa je promovisanje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta, sa naglaskom na razvoj kompatibilnih kriterijuma i metoda studiranja. To znači prihvatanje evropskih dimenzija u visokom obrazovanju, međuinstitucionalne saradnje i sheme mobilnosti, kao i integralnih programa studiranja i istraživanja u oblasti stočarstva.
Vizija Poljoprivrednog fakulteta u budućnosti je da se dostigne nivo razvijenih evropskih institucija u svojoj oblasti. Do nje će se doći putem postepenog obezbeđenja visokog kvaliteta evropskih standarda studiranja, doprinosa razvoju akademskog obrazovanja, razvijanja i unapređivanja istraživanja, uticaja na praksu i politiku razvoja stočarstva i proizvodnje hrane u zemlji. U svim godinama studiranja aktivnosti su usmerene na buđenje kod studenata interesa za stočarsku struku, upućivanje na samostalno istraživanje i informisanje u oblasti stočarske struke, stvaranje svesti o neophodnosti permanentne edukacije u ovoj struci, kao i upućivanje studenata na kritički pristup ponuđenim ili raspoloživim informacijama.
Svi ovi ciljevi će se ostvarivati uz postepeno, ali temeljito osavremenjavanje nastave, primenom modernih interaktivnih metoda nastave i učenja, usmeravanjem ka aktivnom i kreativnom učenju, usmeravanjem ka sticanju praktičnog i aplikativnog, umesto čisto teorijskog znanja, što će sve doprineti kontinuiranom poboljšanju efikasnosti studiranja. Usmerenost ka osposobljavanju studenata za samostalni rad u stočarskoj struci se ogleda prvenstveno preko ponude individualnog izbora predmeta, kao i prilagođenosti studijskog programa potrebama najboljih i najsposobnijih studenata, koliko i onih koji su na nivou proseka ili ispod njega.
Konkretni rezultati koje studijski program želi da ostvari u narednom periodu su formiranje stručnjaka koji će moći da se uključi u evropske tokove stočarske proizvodnje i obezbeđenje osnove za stalnu kontrolu i poboljšanje studijskog programa.
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu, naučnu i druge delatnosti ove visokoškolske ustanove, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u stočarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti Poljoprivrednog fakulteta, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Fakultet periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.Kompetencije
Savladavanjem osnovnih akademskih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti stočarstva, osposobljeni su za korišćenje literature i prenošenje znanja, kao i da nastave studije na diplomskim akademskim studijama.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:
- analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u stočarskoj proizvodnji:
- ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja u zootehnici;
- razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
- primene znanja u zootehničkoj praksi;
- razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
- profesionalne etike.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:
- temeljno poznavanje i razumevanje disciplina zootehnike;
- rešavanja konkretnih problema u stočarskoj proizvodnji uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
- povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti zootehnike i njihove primene;
- praćenja i primene novina u zootehnici;
- razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području zootehnike;
- upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja zootehnike.
Studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u stočarstvu. Predmetno-specifične sposobnosti se ogledaju u poznavanju: osnovnih morfoloških i fizioloških karakteristika životinja, metaboličkih procesa, principa nasleđivanja osobina, selekcije, oplemenjivanja, rasta i razvića, vrsta i kvaliteta hraniva, hranidbenih potreba i ishrane životinja, tehnologija i sistema gajenja, reprodukcije, uslova gajenja, higijene i zdravstvene zaštite, postupaka kontrole produktivnosti i uslova za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, osnovnih i obrtnih sredstava pri sastavljanju plana proizvodnje, ekoloških aspekata proizvodnje, zaštite životne sredine i dobrobiti životinja i zakonske regulative u oblasti stočarstva.
Završetkom studija student je osposobljen za: vizuelno procenjivanje životinja, analize i izračunavanja pojedinih fizioloških parametara, izračunavanje potreba u hranljivim materijama, sastavljanje obroka i bilansa ishrane za pojedine vrste i kategorije, primenjivanje selekcijskih postupaka i metoda procene priplodne vrednosti, ocenu mikroklimatskih, prostornih i higijenskih uslova, planiranje i organizovanje tehnologije gajenja, upravljanje proizvodnim procesima i rešavanje problema u proizvodnji, projektovanje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije. Pored toga student je osposobljen da: sakuplja i razvrstava ideje i podatke u predviđenom, definisanom i standardnom formatu, analizira podatke prema uputstvu primenom odgovarajućih principa i metoda klasifikacije, vrši procenu i vrednovanje pouzdanosti podataka uz primenu definisanih metoda ili uputstva i primenjuje principe i metode za precizno i pažljivo rešavanje određenog stručnog pitanja.
Završetkom osnovnih akademskih studija student: ovladava metodama timskog rada, koristi literaturne i druge informacione izvore, vrednuje sebe i druge na odgovarajući način, koristi metode prikupljanja podataka i informacije, rangira i odabire podatke, pokazuje samostalnost i odgovornost za sopstveno učenje, ovladava metodama komuniciranja u obliku prilagođenom stručnoj disciplini i piše izveštaj o praktičnim postupcima na jasan i koncizan način.
Stečeno znanje, studenatu završenih osnovnih akademskih studija, obezbeđuje stručnost, odnosno kompetencije za rad u:
• poljoprivrednim radnim oragnizacijama, kao što su: agrokombinati, zadruge, specijalizovane stočarske farme, fabrike stočne hrane, sirovinska odeljenja u klanicama i mlekarama, lovišta, ribnjaci, kao i drugim privrednim organizacijama, koje se bave proizvodnjom i preradom stočarskih proizvoda;
• preduzetničkim organizacijama i sopstvenim gazdinstvima, koja se bave stočarskom proizvodnjom;
• savetodavnim stručnim službama.
• bankama i osiguravajućim društvima, i
• srednješkolskom obrazovanju, visokom strukovnom i akademskom obrazovanju..


Kurikulum
Kurikulum studijskog programa sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i njihov opis. Studijski program osnovnih akademskih studija-Zootehnika, koncipiran je kao četvorogodišnji studijski program, i sastoji se iz 8 semestara. U svakoj godini studija, student stiče 60 ESPB bodova. Završetak studijskog programa podrazumeva sticanje ukupno 240 ESPB.
Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB.
Program se sastoji iz ukupno 40 (+ 2-stručna praksa i završni ispit) predmeta, i to: 31 obaveznih i 9 izbornih predmeta. Student bira po jedan izborni predmet iz 9 grupa izbornih predmeta, sa ukupno 29 predmeta. Opis predmeta sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke. U strukturi studijskog programa zastupljeni su tipovi predmeta, sa relativnim odnosom sume ESPB: akademsko-opšteobrazovni (14,90%), teorijsko-metodološke (22,02%), naučno-stručne (36,40%) i stručno-aplikativne (25,69%), uključujući i izborne. U prvoj godini akademsko-opšteobrazovni predmeti su zastupljeni sa 47%, a teorijsko-metodološki sa 53% u ukupnom broju ESPB, i pružaju polaznu opšteobrazovnu i teorijsko-metodološku osnovu studentima za dalje učenje u okviru navedenog studijskog programa. Drugu godinu čine akademsko-opšteobrazovni predmeti sa 10%, teorijsko-metodološki sa 30%, i naučno-stručni predmeti sa 60%, koji produbljuju polaznu teorijsko-metodološku osnovu i daju naučno-stručnu osnovu u daljem osposobljavaju studenata. U trećoj godini zastupljeni su ravnopravno naučno-stručni predmeti, i stručno-aplikativni predmeti sa po 50% od ukupnog broja ESPB. U četvrtoj godini zastupljeni su naučno-stručni predmeti sa 28%, i stručno-aplikativni predmeti 72%, koji studentima daju stručno-aplikativnu osnovu.
Nastava je teorijska i praktična iz svih predmeta. Stručna prakasa je predviđena kao poseban multidisciplinaran predmet u 6. semestru, i obezbeđuje 6 ESPB (6 x 30 časova, ukupno 180 časova, radna praksa 45 časova, proizvodna praksa 45 časova, tehnološko-organizaciona praksa 45 časova i praktični rad 45 časova). Završni rad je predviđen kao poseban predmet u 8. semestru studija, i nosi 3 ESPB. Lista obaveznih i izbornih predmeta, prikazana je u tabeli 5.1.
Broj časova aktivne nastave iznosi od 24 do 27 časova nedeljno. Programi svih predmeta su definisani tako da pružaju savremena naučna i stručna dostignuća iz date oblasti, ali tako da su prihvatljivi i aplikativni za ovaj nivo visokog obrazovanja. Radi lakšeg polaganja završnog ispita, studentima je omogućeno da jedan deo gradiva savladaju putem predispitnih obaveza, što im se priznaje kao položeni deo ispita.
Završetkom studijskog programa student stiče ukupno 240 ESPB bodova, što mu omogućava sticanje stručnog zvanja inženjer poljoprivrede za zootehniku.

Izveštaj o strukturi studijskog programa :

1. ESPB bodovi
ESPB bodova na godini studija= 60
ESPB bodova nakon završenih studija= 240

1. Aktivna nastava
1.1 Časova aktivne nastave na godini studija: I=26+24; II=25+26; III=24+20; IV=27+24;
Prosečno časova aktivne nastave na svim godinama studija= 24.50
1.2 Časova predavanja na godini studija: I=16+15; II=15+16; III=14+12; IV=19+16;
Prosečno časova predavanja na svim godinama studija=15.38;

1. Zastupljenost odrđene grupe predmeta prema tipu u odnosu na broj ESPB bodova:
1.1 Na osnovnim akademskim studijama
Akademsko-opšteobrazovni =15.90%
Teorijsko-metodološki =22.02%
Naučno, odnosno umetničko stručni=36.39%
Stručno-aplikativni=25.69%

2. Zastupljenost izbornih predmeta
2.1 na osnovnim studijama
20% od ukupnog broja ESPB bodova na studijskom programu;Kvalitet
Studijski program-Zootehnika na interdisciplinaran, celovit i sveobuhvatan način pruža studentima najnovija naučna i stručna saznanja iz oblasti stočarstva. Kvalitet akademskog studijskog programa obezbeđuje se kroz praćenje i proveru specifičnih ciljeva, strukture, radnog opterećenja studenata, kao i kroz kontinuirano osavremenjivanje sadržaja i prikupljanje povratnih informacija o kvalitetu programa od relevantnih organizacija. Fakultet redovno i sistematski proverava i revidira: ciljeve studijskog programa, strukturu i sadržaj programa, radno opterećenje studenata mereno ESPB, ishode i kompetencije studenata po završetku studiranja, kao i mogućnosti zapošljavanja i daljeg školovanja. Fakultet ima razrađene formalne postupke za odobravanje, praćenje i kontrolu programa studija: Katedre, Nastavno naučna veća Instituta i Fakulteta, Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje.
Povratne informacije se redovno pribavljaju od poslovnih predstavnika, privrednih i vanprivrednih organizacija i drugih relevantnih institucija o opštem kvalitetu studija i ovog studijskog programa. Obezbeđeno je neprekidno osavremenjivanje sadržaja kurikuluma i njihova uporedivost sa kurikulumima odgovarajućih međunarodnih ustanova. Kurikulum studijskog programa podstiče studente na stvaralačko razmišljanje, na deduktivan način istraživanja, kao i primenu tih znanja i veština u praksi. Studenti učestvuju u ocenjivanju i osiguranju kvaliteta studijskih programa.
Uslovi i postupci koji su neophodni za sticanje određenog zvanja i dobijanje diplome određenog stepena u školovanju su jasno definisani i dostupni na uvid javnosti u elektronskoj formi, kao i usklađeni sa ciljevima, sadržajima i obimom akreditovanja studijskih programa. Studijski program je usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem nauke u zootehnici i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.
Program osnovnih akademskih studija-Zootehnika je usaglašen i kompatibilan sa sličnim takvim programima studija:

1. University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
https://www.uni-hohenheim.de/
2. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet:
http://www.agr.hr/cro/nastava/dds/s3.htm
3. Univerzitet u Ljubljani, Biotehnička fakulteta:
http://www.bf.uni-lj.si/
4. Landwirtschaftliche Fakultat Universitat Bonn:
http://www.lwf.uni-bonn.de/aus_der_Fakultaet/index.html

Kvalitet studijskog programa se ogleda preko standarda koji obuhvataju opštu definiciju željenog znanja i veština koje stručnjak treba da ima posle završetka studija. Kvalitet je definisan u svetlu specifičnih ciljeva stočarske proizvodnje u našoj zemlji i Evropskoj Uniji.


Upis
Broj studenata koji se upisuje na osnovne akademske studije, studijski program-Zootehnika, utvrđuje se svake godine odlukom Nastavno-naučnog Veća Poljoprivrednog fakulteta. Ovaj predlog Veće donosi na osnovu raspoloživih kadrovskih i prostornih mogućnosti Fakulteta, ali i na osnovu procene o potrebama društva za kadrovima koji se školuju na ovom studijskom programu. Odluku o broju studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta Republike Srbije donosi Vlada. Broj upisanih studenata u školskoj 2007/08 godini je 75 studenata na budžetu i 29 samofinansirajućih studenata. Konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija objavljuje se u sredstvima javnog informisanja. Fakultet sve podatke u vezi sa upisom i studiranjem objavljuje na oglasnoj tabli i internet-sajtu Fakulteta. Fakultet objavljuje informator za upis osnovnih akademskih studija. Komisija za upis je odgovorna za pravilno sprovođenje upisa. Jednakost i ravnopravnost studenata po svim osnovama zagarantovani su Ustavom i Zakonom.
Uslov za upis studijskog programa osnovnih akademskih studija je uspešno završeno četvorogodišnje srednješkolsko školovanje i uspešno položen kvalifikacioni ispit iz odgovarajućih predmeta. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi studijskog programa. Način provere odgovara karakteru studijskog programa, i objavljuje se u konkursu. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz biologije, hemije, matematike, fizike ili sociologije. Za pripremu studenata postoje publikovani zadaci iz navedenih predmeta. Pri selekciji studenata za upis, vrednuju se rezultati postignuti u prethodnom školovanju i rezultati postignuti na prijemnom ispitu. Prijem studenata je zasnovan na rang-listama koje se sačinjavaju sabiranjem rezultata postignutog na prijemnom ispitu (60%) i prosečnog uspeha ostvarenog u sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja (40%). Maksimalan broj bodova koji student može steći polaganjem kvalifikacionog ispita je 60 bodova. Najveći broj bodova koji student može steći iz prethodnog školovanja je 40 bodova. Na osnovu ukupnog broja bodova formira se jedinstvena rang lista na Fakultetu, a onda se studenti na osnovu izraženih želja upisuju na odgovarajući studijski program, do popunjavanja predviđenog broja studenata na pojedinim studijskim programima. Prvi upisni rok organizuje se u junu mesecu, dok se drugi upisni rok organizuje u septembru mesecu, u slučaju da je posle prvog upisnog roka ostalo nepopunjenih mesta na studijskim programima.


Ocenjivanje
Studenti se ocenjuju pomoću unapred objavljenih kriterijuma, pravila i procedura u skladu sa Statutom Fakulteta. Metode ocenjivanja studenata, odnosno znanja i veštine koje su usvojili u toku nastavnog procesa, usklađene su sa ciljevima, sadržajem i obimom studijskog programa. Rad studenta u savlađivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati i ocenjuje. Studenti su obavezni da prisustvuju časovima, da se pripreme za čas, da aktivno učestvuju u radu na času, kao i da izvršavaju sve predispitne obaveze. Konačna ocena, na svakom predmetu iz studijskog programa, formira se na osnovu kontinuiranog praćenja i ocenjivanja aktivnosti i znanja studenta, koje je pokazao na predispitnim i ispitnim obavezama. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti 100 poena. U programu svakog predmeta definisan je broj poena koje student može ostvariti izvršavanjem pojedinih predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Na aktivnost i proveru znanja tokom semestra - predispitnim obavezama, može se ostvariti minimalno 30, a maksimalno 70 bodova. Ostatak bodova se ostvaruje na ispitu. Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenama: 10 – odličan-izuzetan; 9 – odličan; 8 – vrlo dobar; 7 – dobar; 6 – dovoljan i 5 – nije položio. Pozitivna ocena se, po pravilu, stiče ukoliko su sve nastavne obaveze ocenjene pozitivno. Fakultet vodi trajnu evidenciju o položenim ispitima.
Nastavnici i saradnici, kao i Veće Katedre, dužni su da permanentno prate i svestrano analiziraju ukupne rezultate ispita na odgovarajućem predmetu i da redovno predlažu i preduzimaju odgovarajuće mere za poboljšanje i unapređenje sistema provere znanja studenata. Studenti imaju pravo i dužnost da svojim predlozima učestvuju u ovom procesu, da daju primedbe i sugestije na kriterijume ocenjivanja preko predstavnika u organima Fakulteta, ili u direktnoj komunikaciji. Fakultet u postupku samovrednovanja sistematično analizira, ocenjuje i unapređuje metode i kriterijume ocenjivanja studenata.


Kontrola kvaliteta
Kontrola kvaliteta studijskog programa sprovodi se redovno i sistematično putem samovrednovanja i spoljašnjom proverom kvaliteta. Ona podrazumeva redovno i sistematično praćenje njegove realizacije i preduzimanje mera za unapređenje kvaliteta u pogledu kurikuluma, nastave, nastavnog osoblja, ocenjivanja studenata, udžbenika i literature. Kontrola kvaliteta studijskog programa se obavlja u unapred određenim vremenskim periodima koji za samovrednovanje iznosi najviše tri godine, a za spoljašnju proveru kvaliteta najviše pet godina. U kontroli kvaliteta studijskog programa obezbeđena je aktivna uloga studenata i njihova ocena kvaliteta programa. Obezbeđeni su uslovi i organizaciona struktura za redovno prikupljanje i obradu podataka, potrebnih za kontrolu svih aspekata kvaliteta studijskog programa.