pretraga
 

Govedarstvo

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Predrag Perišić (vanredni profesor)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:stručno aplikativni

Godina:4
Semestar:7

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:5
Vežbe:2

ESPB:7


Cilj predmeta
Predmet treba studentima da omogući upoznavanje sa značajem, ekonomikom i sistemima govedarske proizvodnje u svetu i kod nas : upoznavanje sa tehnologijom govedarske proizvodnje, najznačajnijim faktorima proizvodnje mleka i mesa, organizovanje proizvodnje, primena savremenih i tradicionalnnih metoda u govedarskoj proizvodnji, kritičko mišljenje.

Ishod predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) znanja/razumevanja: ekonomike govedarske proizvodnje, sistema govedarske proizvodnje kod nas i u svetu, porekla domaćih goveda i istorijskog razvoja govedarstva, srodnika goveda, tipova i rasa goveda, reprodukcije goveda, metoda odgajivanja i selekcije goveda, tehnologije gajenja goveda, proizvodnje i poznavanja mleka i mesa goveda, genetskih resursa u govedarstvu, uslova i objekata za smeštaj goveda, zakonske regulative u govedarstvu.
b) veština: sprovođenje matične evidencije i selekcije u govedarstvu, organizovanje i sprovođenje procesa reprodukcije goveda, organizovanje tehnološkog procesa na govedarskim farmama, prezentacija stečenog znanja, usmena i pismena.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Ekonomika govedarstva i sistemi govedarske proizvodnje; tipovi goveda i sistematika rasa goveda; mlečne rase, tovne rase, rase kombinovanih proizvodnih osobina, rase za borbu, stare primitivne rase; porast i razvitak goveda: postnatalni rast i razvoj; metode odgajivanja, metode selekcije i odgajivački programi u govedarstvu; reprodukcija goveda: polna i priplodna zrelost, estrusni i reprodukcioni ciklus, pripust i veštačko osemenjavanje, osnove proizvodnje i poznavanja mleka; osnove proizvodnje i poznavanja mesa goveda; tehnologija i organizacija govedarske proizvodnje: proizvodne faze i sistemi držanja goveda, tehnologija gajenja pojedinih kategorija goveda; objekti za smeštaj goveda; zakonska regulativa u govedarstvu.
Praktična nastava: Zoološke karakteristike goveda i njihovih srodnika; matično knjigovodstvo i osnovne zootehničke mere u govedarstvu; građa i funkcija organizma goveda; metode za ocenu priplodnih vrednosti goveda, parametri plodnosti goveda; osnove proizvodnje i poznavanja mleka i mesa goveda;

Preporučena literatura
1.) Mitić N., Ferčej J., Zeremski D., Lazarević Lj. (1987): Govedarstvo, Monografsko delo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2.) Stančić B., Veselinović S.: Biotehnologija u reprodukciji domaćih životinja. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 2002. 3.) Vodeći domaći i inostrani časopisi iz oblasti reprodukcije i odgajivanja domaćih životinja.

Metode izvođenja nastave
Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom primenjivaće se u realizaciji svih poglavlja u različitim odnosima.
Provere znanja je putem kolokvijuma, koji prate praktičnu nastavu i završnog usmenog ispita u odnosu 30:70.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Kolokvijum: 30


Završni ispit
Usmeni ispit: 70

Ukupno: 100 bodova