pretraga
 

Osnove poljoprivredne tehnike

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Rajko Miodragović (vanredni profesor)
Milan Dražić (asistent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:2
Semestar:4

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima poljoprivredne tehnike primenjene u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo je neophodno radi osposobljavanja za optimalan izbor tehničkih sistema za pripremu, obradu, setvu, sadnju, negu i ubiranje gajenih kultura i kasnije projektovanje tehnički sistema poljoprivredne proizvodnje i dorade. Kroz ovaj predmet student treba da stekna praktična saznanja iz oblasti korišćenja poljoprivredne tehnike.

Ishod predmeta
Na kraju modula student treba da pokaže ključna znanja iz oblasti osnovnih tehnoloških ulsova poljoprivredne proizvodnje, tehničke sisteme obrade zemljišta, tehničke sisteme setve, sadnje i ishrane biljaka, tehničke sisteme hemijske zaštite bilja, tehničke sisteme ubiranja i tehničke sisteme skadištenja i dorade poljoprivrednih proizvoda. Student treba da je osposobljen za optimalan izbor tehničkih sistema za pripremu i obradu zemljišta, setvu, negu i ubiranje gajenih kultura; za definisanje parametara transportnih i skladišnih sistema; za optimizaciju procesa biljne proizvodnje i za projektovanje proizvodnih sistema namenjenih biljnoj proizvodnnji.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Mašine i oruđa za obradu zemljišta (Načini obrade, Teoretske osnove tehnološkog procesa obrade, Mehanička anliza sila i potrošnja energije, Položaj radnih organa, režim i kvalitet rada, Konstrukcioni parametri i njihov uticaj na kvalitet obrade zamljišta); Mašine za setvu, sadnju i ishranu biljaka (Načini setve, sadnje i unošenja hraniva, Opšta šema radnog procesa; Smeštajne zapremine i uređaji za doziranje, Uređaji za raspoređivanje semena i hraniva, Radni procesi, konstrukcione šeme i ocena kvaliteta rada); Osnove mašina za hemijsku zaštitu bilja (Metode zaštite bilja, Opšta šema radnog procesa, Osnovni konstrukcioni elementi); Mašine za ubiranje i doradu (Opšta šema radnog procesa, Kinematska analiza radnih organa i sistema, Razdeljivači i podizači biljaka, Uređaji za zahvatanje i privođenje stezanjem useva, Vitla i drugi vidovi uređaja za privođenje, Režući aparat, Vršidbeni uređaj, Uređaji za dotresanje, Uređaji za separaciju i sortiranje, Konzervacija i sušenje poljoprivrednih materijala)
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Podešavanja i ocena kvaliteta rada mašina za osnovu obradu; Podešavanja i ocena kvaliteta rada mašina za setvu, sadnju i ishranu biljaka; Podešavanja i ocena kvaliteta rada mašina za hemijsku zaštitu bilja; Ocena kvaliteta rada mašina za ubiranje.

Preporučena literatura
1. Đević, M., Barać, S., Mratinić, B. (2007): Mehanizacija ubiranja, Poljoprivredni fakultet, Priština (Zubin Potok);
2. Ercegović, Đ, Raičević D. (2003): Mehanizmi poljoprivrednih mašina, Poljoprivredni fakultet, Beograd;
3. Marković, D. (2000): Transport u poljoprivredi, Mašinski fakultet Beograd;
4. Martinov, M. Marković, D. (2002): Mašine i oruđa za obradu zemljišta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; 7. Mićić, J. (1989): Poljoprivredne mašine i uređaji, Poljoprivredni fakultet Beograd

Metode izvođenja nastave
Od metoda izvođenja nastave koriste se klasična predavanja, terenske vežbe i metode interaktivne nastave.
Od metoda interaktivne nastave u nastavi koriste se individualne, grupne odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 15
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 15
Seminarski: 10


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova