pretraga
 

Mehanizacija ratarske proizvodnje

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Rajko Miodragović (vanredni profesor)
Kosta Gligorević (docent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:3
Semestar:5

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:4
Vežbe:2

ESPB:7


Cilj predmeta
Sticanje saznanja o tehnološko-tehničkim sistemima ratarske proizvodnje. Opšti i aplikativni delovi nastavnog programa treba da omoguće studentu da ovlada ratarskom mehnaizcijom u prostoru i vremenu.

Ishod predmeta
Poznavanje i razumevanje tehničko-tehnoloških aspekata proizvodnje svih relevatnih poljoprivrednih kultura. Planiranje i optimizacija biljne proizvodnje u datim uslovima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Mahanizacija i organizacija proizvodnje strnih žita (pšenica, ječam, ovas, raž, tritikale); Mehanizacija i organizacija proizvodnje kukuruza (merkantilni, semesnki, silažni, šećerac, kokičar); Mehanizacija i organizacija proizvodnje merkantilne i semenske soje; Mehanizacija i organizacija proizvodnje merkantilnog i semenskog suncokreta; Mehanizacija i organizacija proizvodnje uljane repice; Mehanizacija i organizacija proizvodnje merkantilne i semenske šećerne repe; Mehanizacija proizvodnje krmnog i livatskog bilja
Praktična nastava
Priprema za rad i ocena kvaliteta rada mašina za proizvodnju strnih žita, kukuruza, soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i krmnog i livatskog bilja.

Preporučena literatura
Nastavni materijal dobijen na predavanjima
1. Đević, M., Barać, S., Mratinić, B. (2007): Mehanizacija ubiranja, Poljoprivredni fakultet, Priština (Zubin Potok);
2. Urošević, M. (2001): Mašine i aparati za primenu pesticida, Poljoprivredni fakultet Beograd;
3. Martinov, M. Marković, D. (2002): Mašine i oruđa za obradu zemljišta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad;
5. Mićić, J. (1989): Poljoprivredne mašine i uređaji, Poljoprivredni fakultet Beograd

Metode izvođenja nastave
Od metoda izvođenja nastave koriste se klasična predavanja, terenske vežbe i metode interaktivne nastave.
Od metoda interaktivne nastave u nastavi koriste se individualne, grupne odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 15
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 15
Seminarski: 10


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova