pretraga
 

Zaštita zemljišta i voda u poljoprivredi

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Mićo Oljača (redovni profesor)
Kosta Gligorević (docent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:3
Semestar:6

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući da student poznaje: Zemljište kao prirodni resurs. Struktura zemljišnog pokrivača Srbije. Zemljište i poljoprivredna proizvodnja. Zemljišta Srbije sa gledišta bonitiranja. Meliorativni aspekti klasifikacije zemljišta Srbije. Problemi degradacije zemljišta (proces obrade i biološki procesi), i mogućnost njihove popravke. Posebni problemi u obradi zemljišta:
- Značaj i primena mehanizacije u različitim radovima sa zemljištem (osnovna obrada, dopunska obrada, meliorativni radovi, pojedine faze održavanja i uređenja zemljišta
- Osnovi mehanike zemljišta u pogledu zaštite zemljišta (interakcije alat-zemljište, i hodni sistem-zemljište, faktori geometrije alata radnih mašina u zaštiti zemljišta
- Posebna poglavlja iz oblasti zaštite zemljišta u toku poljoprivrednih radova
Teorijske osnove integralnog uređenja zemljišnog prostora, oblici uređenja poljoprivrednog zemljišta, osnovni principi integralnog uređenja zemljišnog prostora. Osnovne karakteristike zemljišnog poljoprivrednog prostora Srbije, podela prema načinu korišćenja. Prirodna proizvodna sposobnost zemljišta: Tehnološke i vodno – fizičke osobine zemljišta, mehanički sastav, uticaj na način obrade i očuvanje osobina yemljišta. Vrednovanje zemljišta: bonitiranje i katastarsko klasiranje. Metodi i postupci unapređenja i očuvanja proizvodne sposobnost zemljišta sa najmanje štetnih posledica na zemljište u procesu različitih tipova poljoprivredne proizvodnje. Ekonomski značaj i problemi očuvanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta Srbije. Zakonska regulativa u pogledu zaštite, očuvanja i korišćenja zemljišta.
Značaj vode u poljoprivredi...Voda kao najznačajniji prirodni resurs XXI veka. Oblici vode, vodni režimi, vodni resursi, karakteristike vodostaja i proticaja, temperatura vode, pojave leda. Korišćenje površinskih voda: snabdevanje seoskih domaćinstava, ribnjaci, i procesi navodnjavanja. Osnovni pojmovi oko resursa površinskih i podzemnih vode u Srbiji i Svetu, razvoja sektora korišćenja voda u poljoprivredi. Značaj vodnih resursa i načina za njihovo korišćenje u navodnjavanju. Degradacija i oštećenje voda hemijskim, fizičkim i biološkim procesima. Uticaj poljoprivredne proizvodnje na osobine vode kod primena mineralnih đubriva, uticaja stočarskih farmi, zagađenje voda teškim metalima, otpadnim uljima i naftinim derivatima. Zaštita voda u poljoprivredi: pojam i izvori zagađivača, kontrola kvaliteta, prirodna regeneracija voda, zaštita površinskih voda. Mogućnost navodnjavanja vodama lošeg kvaliteta. Mogućnost korišćenja podzemnih voda. Načini i metode popravljanja osobina voda, zaštita od voda u poljoprivredi: organizacija odbrane od poplava, odbrambeni nasipi: vrste, profili nasipa, dimenzije, izgradnja, uloga šumskog pojasa. Zakonska regulativa iz oblasti zaštite, i korišćenja voda u poljoprivredi.
Problemi odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, poreklo suvišnih voda u zemljištu, uticaj odvodnjavanja na zemljište i biljku; ugroženost zemljišta suvišnim vodama, Drenažni kriterijumi, višak vode, vreme odvodnjavanja, norma odvodnjavanja. Specifični načini odvodnjavanja u ratarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i plasteničkoj proizvodnji, Kriterijumi za odvodnjavanja zemljišta.

Ishod predmeta
Znanja o osnovnim pojmovima potrebnim za upravljanje i rad sa zemljišnim i vodnim resursima
Pravilan izbor tehničkih parametara mašina (radni organi, vreme upotrebe) za rad sa zemljištem i vodama
Primenu i iskorišćenje osnovnih eksploatacionih parametara rada mašina u hidromeliorativnim radovima

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Sadržaj: Zemljište kao prirodni resurs. Struktura zemljišnog pokrivača Srbije. Zemljište i poljoprivredna proizvodnja. Degradacija i oštećenja zemljišta (fizičkim, hemijskim i biološkim procesima). Uticaj poljoprivredne proizvodnje na zemljište: primena mineralnih đubriva, korišćenje naftnih derivata, goriva i maziva. Uticaj agrotehničkih mera na osobine zemljište, Uticaj navodnjavanja i odvodnjavanja na osobine zemljišta). Načini i metode popravljanja oštećenih i uništenih zemljišta (revitalizacija, rekultivacija i druge mere). Zakonske regulative zaštite, očuvanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.
Voda kao najznačajniji prirodni resurs XXI veka. Bodni resursi u svetu i Srbiji. Površinske vode. Raspoložive količine površinskih voda u Srbiji. Korišćenje voda vodotoka (Dunav, Sava, Tisa i Drina). Akumulacije podzemne vode, raspoložive količine podzemnih voda u Srbiji. Korišćenje podzemnih voda.
Korišćenje voda u poljoprivredi. Mogućnosti navodnjavanja u Srbiji. Zaštita voda u odnosu na zagađenje opasnim materijama. Zakonska regulativa iz oblasti zaštite, i korišćenja voda u poljoprivredi..
Praktična nastava
Pokazne vežbe i interaktivne vežbe.

Preporučena literatura
1. Vučić N., Higijena zemljišta, Novi Sad, 1992.
2. Dragović Nada, Mehanizacija za protiverozione radove, Šumarski fakultet, Beograd, 2008.
3. Miladinović M., Uređenje poljoprivrednog zemljišta, Beograd
4. Oljača V. M., Raičević D., Mehanizacija u melioracijama zemljišta, Univerzitetski udžbenik, Beograd, 1999.
5. Korunović R., Filipović B, Meliorativna pedologija, (četvrti deo) Beograd, 1981.
6. Racz Z., Meliorativna pedologija, prvi deo, Zagreb, 1980.
Dopunska literatura:
7. Grupa autora: Korišćenje tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoline. Sarajevo, 1999.
8. Wong. J.Y.: Terramechanics and off road vehicles, Elsvier Sciences Publisher, Amsterdam, 1989.

Metode izvođenja nastave
Teorijska i prektična nastava

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 15
Seminarski: 20


Završni ispit
Pismeni ispit: 25
Usmeni ispit: 20

Ukupno: 100 bodova