pretraga
 

Mikrobiologija zemljišta

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Vera Raičević (redovni profesor)
Igor Kljujev (docent)
Jelena Jovičić Petrović (docent)
Blažo Lalević (vanredni profesor)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:Naučno stručni

Godina:2
Semestar:4

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja/razumevanja osnovne uloge mikroorganizama u zemljištu, morfologije, biodiverziteta, ekologije mikroorganizama, kao i uticaja ekoloških činilaca na aktivnost mikroorganizama u zemljištu. Predmet treba da omogući studentu razumevanje uticaja agfrotehničkih i agromelioracionih mera na mikrobiološke procese u zemljištu. Student treba da bude osposobljen da znanja iz mikrobiologije zemljišta koristi kao teorijsku osnovu za agrotehničke i ostale mere koje se preduzimaju u cilju optimizacije gajenja biljaka uz istovremeno očuvanje agrosistema, kao i praktičnu primenu mikrobnih populacija u poljoprivredi.

Ishod predmeta
Na kraju kursa student treba da bude osposobljen za razumevanje osnovnih mikrobioloških procesa u zemljištu, uloge mikroorganizama u procesima pedogeneze, humifikacije i dehumifikacije, kao i uticaja različitih faktora na tok mikrobioloških procesa u zemljištu. Student treba da bude osposobljen za razumevanje složene interakcije između zemljišta, mikroorganizama i biljaka, kao i interakcije između mikrobnih populacija.
Student treba takođe i da bude osposobljen za: razvijanje kritičkog mišljenja o materijalu modula, primenu metoda efikasnog učenja i timskog rada, evaluaciju nastave i ishoda učenja.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava.
Morfologija zemljišnih mikroorganizama. Biodiverzitet u zemljištu. Uloga mikroorganizama u procesu pedogeneze, humifikacije i dehumifikacije. Uticaj ekoloških faktora na procese u zemljištu. Uticaj agrotehničkih i agromelioracionih mera na mikrobiološke procese u zemljištu. Uloga rizosfernih mikroorganizama. Uloga mikroorganizama u procesu kompostiranja. Praktična primena mikroorganizama u poljoprivrednoj proizvodnji (biopesticidi, biofertilizacija). Uloga mikroorganizama u procesima bioremedijacije zemljišta i voda.
Praktična nastava.
Osnovni principi rada u mikrobiološkoj laboratoriji. Pripremanje i bojenje mikrobioloških preparata. Upoznavanje sa morfologijom mikroorganizama. Izolacija, identifikacija mikroorganizama iz zemljišta. Upoznavanje sa osnovnim sistematskim i fiziološkim grupama zemljišnih mikroorganizama.

Preporučena literatura
Govedarica, M., Jarak, M.: Mikrobiologija zemljišta. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 1995.
Jakovljević, m., Blagojević, S., Raičević, V.: Hemija i mikrobiologija voda. Poljoprivredni fakultet Beograd, 2001.
Tešić, Ž., Todorović, M.: Mikrobiologija. Naučna knjiga Beograd, 1992.
Raičević, V., Nikšić, M.: Laboratorijska uputstva za vežbe iz mikrobiologije zemljišta. Poljoprivredni fakultet Beograd, 2004.

Metode izvođenja nastave
Klasična predavanja, laboratorijske vežbe i metode interaktivne nastave.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Praktična nastava: 20
Seminarski: 20


Završni ispit
Usmeni ispit: 60

Ukupno: 100 bodova