pretraga
 

Poljoprivredne mašine II

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Rajko Miodragović (vanredni profesor)


Nivo studija:

Diplomske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:1

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:5


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući da student poznaje:
1. Osnovne konstruktivne karakteristike specijalnih tipova mašina koje se koriste u brdsko-planinskim terenima.
2. Osnovne osobine i eksploatacione karakteristike mašina koje se koriste u brdsko planinskim terenima.
3. Osnove transporta i radova sa zemljištem i drugim materijalima u posebnim uslovima (tereni sa izraženim nagibima i specifičnim vrstama podloge).
4. Konstrukcije različitih mašina za prikupljanje poljoprivrednih proizvoda na nagibima. Uloga elektronskih uređaja i opreme za sigurnost u toku rada mašina
5. Mašine za ubiranje i prikupljanje lekovitog bilja na brdsko-planinskom području
6. Osnove ergonomije, i tehničkih mera sigurnosti rada mašina koje se koriste u brdsko-planinskim terenima.

Ishod predmeta
1. Pravilan izbor tehničkih parametara mašina za rad u brdsko plannskim predelima.
2. Primenu i iskorišćenje osnovnih eksploatacionih parametara rada mašina
3. Tehničke mere sigurnosti rada mašina u specifičnim uslovima (tereni sa izraženim nagibima i specifičnim vrstama podloge).

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Uvod. Pogonske jedinice (traktori, jednoosovinski traktori, traktori posebne namene, osvrt na eksploatacione karakteristike koje moraju da ispune traktori za upotrebu na brdsko-planinskim terenima); Specifične mašine, oruđa i oprema za obradu zemljišta brdsko planinskih terena; Oruđa, mašine i oprema za pripremu drveta; Oruđa, mašine i oprema za sređivanje sena u brdsko-planinskim terenima; Specifična transportna sredstva za brdskoplaninske terene; Sitna mehanizacija ( tipovi mašina, osnovne eksploatacione karakteristike, upotreba); Osnove ergonomije, i tehničkih mera sigurnosti rada mašina koje se koriste u brdsko-planinskim terenima.
Praktična nastava
Pokazne vežbe i interaktivne vežbe. Praktično upoznavanje studenata sa sistemima i sklopovima specifičnih mašina.

Preporučena literatura
Mićić , J., Milinković, I. (1991): Poljoprivredne mašine. Univerzitet u Beogradu, Beograd
Ružičić, L., (2005): Poljoprivredne mašine-atlas. II izdanje. Univerzitet u Beogradu, Beograd
Ružičić, L., Đokić , M., Radojević , R., (2000): Poljoprivredne mašine-zbirka zadataka. Univerzitet u Beogradu, Beograd
Radojević, R. (2005): Mehanizacija poljoprivrede. Univerzitet u Beogradu, udžbenik, Beograd

Metode izvođenja nastave
Predavanja u kombinaciji sa interaktivnom nastavom, seminari, konsultacije i mentorski rad sa studentima

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 15
Seminarski: 15


Završni ispit
Pismeni ispit: 20
Usmeni ispit: 30

Ukupno: 100 bodova