Навигација

Р-СПЕКТ - Савремен приступ примене Раманове спектроскопије и хемометрије у процени квалитета хране: каротеноиди као модел нутријенти за примену у функционалним производима

У оквиру позива ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије одобрено је финансирање пројекта под називом "Савремен приступ примене Раманове спектроскопије и хемометрије у процени квалитета хране: каротеноиди као модел нутријенти за примену у функционалним производима''

Носилац пројекта је Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, а учесник је Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

Пројектни тим:

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Проф. др Зора Дајић Стевановић – руководилац пројекта

Проф. др Илинка Пећинар

Проф. др Драгана Ранчић

Др Миле Вељовић

Проф. др Марина Мачукановић Јоцић

Проф. др Иван Шоштарић

Проф. др Светлана Аћић

Стефан Колашинац, мастер инжењер пољопривреде

Софија Килибарда, мастер инжењер пољопривреде

 

Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет

др Ивана Пајић Лијаковић

 

Апстракт

Повећани захтеви за безбедношћу и квалитетом хране покренули су интересовање за вибрационим спектроскопским инструменталним методама укључујучи Раманову спектроскопију (РС) као недеструктивнu, брзu и еколошки прихватљивu аналитичкu методu. Међутим, још увек постоје одређена ограничења у примени Rаманове спектроскпије због специфичности, тачности и поновољивости методе. Наш пројекат се фокусиран на примену РС у проучавањеу спектара узорака богатих каротеноидима, укључујучи нуспроизводе пољопривредне производње и прераде.

Каротеноиди су одабрани као модел молекули јер представљају једињења која интензивно расипају ласерску светлост и тиме се добијају интензивни Раманови спектри. Поред тога, недавно су доказане здравствене користи ове групе једињења, као на пример антиосидативне, антиканцерогене и ефекте против старења коже.

Кључни циљ пројекта је развој новог РС хемометријског модела, развој трансфер модела као и софтвера који ће омогућити брзо, поновљиво и тачно одређивање каротеноида у различитим узорцима. Да би се наведени циљ остварио, користиће се, поред РС, и стандардне аналитичке методе (HPLC и спектрофотометрија) као и стандардни статистичко-математички модели (као што су PCR, PLSR) и напредни модели за квантификацију каротеноида (ANN, AVM, SIMCA).

Посебан фокус овог истраживачког пројекта биће усмерен на развој микрокапсуле као комерцијалног производа богатог каротеноидима употребом природних носача за примену у прехрамбеној индустрији и природној козметици. Екстракција каротеноида ће се обавити применом d-limonene као биорастварача са снажном биоактивношћу. Главни очекивани резултати нашег Пројекта односе се на издавање прве Националне каротеноидне базе података, нова техничка решења (М82, микрокапсуле и трансфер хемометријски модел) и издавање електронске књиге о каротеноидима и примени Раманове спектроскопије у анализи каротеноида. Концепт know to how омогући ће јачање сарадње са националном прехрамбеном индустријом.

 

Више информација о пројекту:

https://www.instagram.com/r_spect2022/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084110564498&ref=pages_you_manage

https://sites.google.com/d/1m9CbJTyxeHTLY-Cdnh5JW0xeBmgam0bV/p/1EEcshYOhOIIcju0o7A652rFZ_ijQT25u/edit?fbclid=IwAR09_3ysQkcwhEkZSFePUb6Ukcas2DbkNftvoFS3Q_FhS_8CRQAYPFAmweQ

PUBLIKACIJE

Kolašinac, M.S., Pećinar, I., Danojević, D., Dajić-Stevanović, Z. (2022): Raman spectroscopy coupled with chemometric modeling approaches for authentication of different paprika varieties at physiological maturity. 162 (1), 113402. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113402

Milivojević, M., Popović, A., Pajić-Lijaković, I., Šoštarić, I., Kolašinac, S., Dajić-Stevanović, Z. (2023): Alginate Gel-Based Carriers for Encapsulation of Carotenoids: On Challenges and Applications. Gells. 9(8), 620. ttps://doi.org/10.3390/gels9080620

Dajić Stevanović, Z., Aligiannis, N., Graikou, K., Rita Bilia, A., Kolašinac, S., Kilibarda, S. (2022): Bioactivity of carotenoids and their role in skin disorders: from tradition to application. 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC). Ohrid, Republic of North Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin, 68 (Suppl 2) 149 – 150. DOI: 10.33320/maced.pharm.bull.2022.68.04.067

Pećinar, I., Kolašinac, S., Rančić, D., Šoštarić, I., Dajić-Stevanović, Z. (2022): Raman spectroscopy analysis of rosehip herbal teas. 11th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC). Ohrid, Republic of North Macedonia..  Macedonian pharmaceutical bulletin, 68 (Suppl 2) 91 – 92. DOI: 10.33320/maced.pharm.bull.2022.68.04.040

Pećinar, I., Rančić, D., Kolašinac, S., Pekić Quarrie, S., Stikić, R., Rosch, P., Dajić Stevanović, Z. (2022). Application of raman spectroscopy in order to determine impact of water deficit irrigation techniques in carotenoids biosynthesis of flacca mutant tomato. 3rd International Plant Spectroscopy Conference, Nantes, France, pp. 80-81.

Mačukanović-Jocić M., Rančić D., Pećinar I., Kolašinac S., Aćić S., Kilibarda S., Radošević R., Terzić M., Šoštarić I., Stefanović B., Veljović M., Pajić Lijaković I., Dajić Stevanović Z. (2022). Handheld raman spectroscopy in combination with chemometrics as a tool for classification of different honey types from the same geographical area. 3rd International Plant Spectroscopy Conference, Nantes, France, pp. 78-79.

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/2973/image001.jpg