Навигација

Студијски програм: Агроекономија и рурални развој

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Д-АЕ-20-КMА Квантитативне методе у агробизнису 10 0 0 5 0 15
Д-АЕ-20-СТЕР Савремене теорије економског развоја 10 0 0 5 0 15
УКУПНО: 20 0 0 10 0 30
II семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 1
Д-АЕ-20-МИЕП Методе истраживања у економици пољопривреде и руралном развоју 10 0 0 5 0 10
Д-АЕ-20-МИМА Методе истраживања менаџмента у агробизнису
Д-АЕ-20-МИАФ Методе истраживања у аграрним финансијама и пословању
  Докторска дисертација 1 НИР 0 0 0 5 0 10
  Докторска дисертација 1 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 10
УКУПНО: 10 0 0 10 10 30
 
II ГОДИНА
IIIсеместар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 2
Д-АЕ-20-ЕПРЕ Економика заштите природних ресурса и животне средине 10 0 0 10 0 30
Д-АЕ-20-АРП Аграрна и рурална политика
Д-АЕ-20-ПОС Пословни системи у пољопривреди
Д-АЕ-20-СУР Стратегијско управљачко рачуноводство у агробизнису
Д-АЕ-20-ИТА Истраживање тржишта и агромаркетинг
Д-АЕ-20-СИП Системи пољопривредне производње
Д-АЕ-20-УТИ Управљање трошковима и инвестицијама у агробизнису
  Анализа понашања потрошача пољопривредних и прехрамбених производа
УКУПНО: 10 0 0 10 0 30
IV семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 3
  Рурална социологија 5 0 0 5 0 10
Д-АЕ-20-РУЕК Рурална економија
  Пројект менаџмент
  Међународни маркетинг и трговина пољопривредно-прехрамбеним производима
Д-АЕ-20-САПР Светска пољопривреда и прехрамбена сигурност
Д-АЕ-20-СМА Стратегијски менаџмент у агробизнису
Д-АЕ-20-ИОП Инвестиције у одрживој пољопривреди
  Процена вредности пољопривредних предузећа
  Докторска дисертација 2 НИР 0 0 0 10 0 10
  Докторска дисертација 2 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 10
УКУПНО: 5 0 0 15 10 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 3 НИР 0 0 0 20 0 20
  Докторска дисертација 3 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 10
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30
VI семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 4 НИР 0 0 0 20 0 15
  Докторска дисертација 4 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 15
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по један предмет из изборног блока 1 и изборног блока 3, а бира и полаже два предмета из изборног блока 2  

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНТНОСТ МЕНТОРА