Навигација

Студијски програм: Агроекономија

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-АХЕМ Агрикултурна хемија 2 2 0 0 1 5
О-АЕ-20-МАТ Математика 2 4 0 0 1 8
О-АЕ-20-СОЦ Социологија 2 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-ОСЕК Основи економије 3 2 0 0 1 7
  Пословно право 2 0 0 0 1 4
УКУПНО: 11 10 0 0 5 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-СТОЧ Сточарство 2 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-ВОВИ Воћарство и виноградарство 2 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-РАПО Ратарство и повртарство 2 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-МЕХП Механизација пољопривреде 2 2 0 0 1 6
Изборни блок 1
О-АЕ-20-МЕЛ Мелиорације земљишта 2 2 0 0 0 6
О-АЕ-20-АКВА Аквакултура
УКУПНО: 10 10 0 0 4 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-НАЦЕ Национална економика и привредни систем 3 1 0 0 1 6
О-АЕ-20-МАЕК Макроекономија 3 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-СТАТ Статистика 2 3 0 0 1 6
О-АЕ-20-ТТК1 Теорија трошкова са калкулацијама 1 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 2
О-АЕ-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 13 10 0 0 4 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-ЕММ Економетријски методи и модели 2 2 0 0 1 5
О-АЕ-20-ОФИН Основи финансија 2 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-ТТК2 Теорија трошкова са калкулацијама 2 3 3 0 0 1 5
О-АЕ-20-МПСП Менаџмент пословних система пољопривреде 3 3 0 0 1 7
Изборни блок 3
О-АЕ-20-ЕПРЖ Економика природних ресурса и животне средине 2 2 0 0 1 7
О-АЕ-20-СОЦС Социологија села
УКУПНО: 12 12 0 0 5 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-МРА Менаџмент ратарске производње 3 2 0 0 1 6
О-АЕ-20-МВГ Менаџмент производње воћа и грожђа 2 2 0 0 1 5
О-АЕ-20-ФРАЧ Финансијско рачуноводство 2 3 0 0 1 6
  Операциона истраживања 2 3 0 0 1 6
Изборни блок 4
О-АЕ-20-ЕСТА Економска статистика 2 2 0 0 1 7
О-АЕ-20-СКК Статистичка контрола квалитета
УКУПНО: 11 12 0 0 5 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-ПРАЧ Пољопрвредно рачуноводство 2 2 0 0 0 5
О-АЕ-20-МЕНС Менаџмент производње сточних производа 3 2 0 0 1 7
О-АЕ-20-МПГ Менаџмент породичног газдинства 2 2 0 0 1 5
О-АЕ-20-ЕП Економика пољопривреде 3 2 0 0 1 6
Изборни блок 5
О-АЕ-20-ББМ Банкарски и берзански менаџмент 2 2 0 0 1 7
О-АЕ-20-ПКО Пословна комуникација
О-АЕ-20-ИКМ Инвестиције и калкулације мелиорација земљишта и вода
УКУПНО: 12 10 0 0 4 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-ТРАИ Тржиште и маркетинг агроиндустријских производа 2 2 0 0 1 5
О-АЕ-20-ПФИН Пословне финансије 2 2 0 0 1 5
  Рурални развој 3 1 0 0 1 5
Изборни блок 6
О-АЕ-20-МСАВ

Менаџмент пољопривредног саветодавства

 

2 2 0 0 0 6
О-АЕ-20-МПИ Менаџмент прехрамбене индустрије
Изборни блок 7
О-АЕ-20-ЗУА Задругарство и удруживање у агропривреди 2 2 0 0 0 6
О-АЕ-20-ЕПИ Економика прехрамбене индустрије
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
УКУПНО: 11 9 0 0 9 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-АЕ-20-ФИА Финансијско извештавање и анализа 2 3 0 0 1 6
О-АЕ-20-КСТП Комерцијално и спољнотрговинско пословање 2 2 0 0 1 5
О-АЕ-20-УКА Управљање квалитетом у агробизнису 2 2 0 0 0 4
О-АЕ-20-ПЛАН Планирање у агробизнису 2 2 0 0 1 5
  Аграрна политика 2 1 0 0 1 4
  Дипломски рад – 0 0 0 3 0 3
Истраживачки  рад
  Дипломски рад – 0 0 0 0 2 3
Израда и одбрана
УКУПНО: 10 10 0 3 6 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА