Навигација

Студијски програм: ФИТОМЕДИЦИНА

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ФМ-20-ТЕП Токсикологија и екотоксикологија пестицида 2 2 0 0 0 6
М-ФМ-20-ЗЗБ Зооекологија у заштити биља 2 2 0 0 0 6
М-ФМ-20-ОБШ Отпорност биљака на штетне организме 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 1
М-ФМ-20-ГИГ Гајење инсеката и гриња 2 2 0 0 0 6
М-ФМ-20-БК Биљни карантин
М-ФМ-20-БП Биопестициди
М-ФМ-20-ИК Инвазивни корови
Изборни блок 2
М-ФМ-20-ИБШ Интеракције биљака и штеточина 2 2 0 0 0 6
М-ФМ-20-ЗУЗ Заштита урбаног зеленила
М-ФМ-20-СИО Синантропни организми
М-ФМ-20-ИБП Идентификација биљних патогена
М-ФМ-20-ЗРСЗ Законска регулатива у области средстава за заштиту биља
УКУПНО: 10 10 0 0 0 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-ФМ-20-АФБ Анатомија и физиологија болесних биљака 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
М-ФМ-20-ИЗЗ Интегрална заштита вишегодишњих засада 3 2 0 0 0 6
М-ФМ-20-ИЗБ Интегрална заштита њивског биља
М-ФМ-20-ГУК Гриње у контроли штетних организама
М-ФМ-20-ВУБ Вирозе украсних биљака
М-ФМ-20-АНП Аналитика пестицида
М-ФМ-20-СПР Стручна пракса 0 0 0 0 6 4
  Мастер рад – истраживање 0 0 0 10 0 7
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 6 4 0 0 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА