Navigacija

Studijski program: FITOMEDICINA

I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
M-FM-20-TEP Toksikologija i ekotoksikologija pesticida 2 2 0 0 0 6
M-FM-20-ZZB Zooekologija u zaštiti bilja 2 2 0 0 0 6
M-FM-20-OBŠ Otpornost biljaka na štetne organizme 2 2 0 0 0 6
Izborni blok 1
M-FM-20-GIG Gajenje insekata i grinja 2 2 0 0 0 6
M-FM-20-BK Biljni karantin
M-FM-20-BP Biopesticidi
M-FM-20-IK Invazivni korovi
Izborni blok 2
M-FM-20-IBŠ Interakcije biljaka i štetočina 2 2 0 0 0 6
M-FM-20-ZUZ Zaštita urbanog zelenila
M-FM-20-SIO Sinantropni organizmi
M-FM-20-IBP Identifikacija biljnih patogena
M-FM-20-ZRSZ Zakonska regulativa u oblasti sredstava za zaštitu bilja
UKUPNO: 10 10 0 0 0 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
M-FM-20-AFB Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka 3 2 0 0 0 6
Izborni blok 3
M-FM-20-IZZ Integralna zaštita višegodišnjih zasada 3 2 0 0 0 6
M-FM-20-IZB Integralna zaštita njivskog bilja
M-FM-20-GUK Grinje u kontroli štetnih organizama
M-FM-20-VUB Viroze ukrasnih biljaka
M-FM-20-ANP Analitika pesticida
M-FM-20-SPR Stručna praksa 0 0 0 0 6 4
  Master rad – istraživanje 0 0 0 10 0 7
  Master rad – izrada i odbrana 0 0 0 0 4 7
UKUPNO: 6 4 0 0 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže po 1 predmet iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA