Navigacija

Katedre

Katedra je osnovna nastavno-naučna jedinica.

Katedre su nosioci i organizatori nastavnog, naučnog i stručnog rada.

Fakultet organizuje katedru za jednu užu naučnu oblast ili za više srodnih užih naučnih oblasti, sa ciljem koordiniranja nastavnog i naučnog rada u okviru te oblasti, odnosno tih oblasti na Fakultetu.

Katedru čine nastavnici, saradnici i ostali zaposleni.

Radom katedre rukovodi šef katedre, koga bira i razrešava Veće katedre, iz reda profesora, na period od tri školske godine, tajnim glasanjem.

Rešenjem dekana konstatuje se izbor i razrešenje šefa katedre.

Fakultet ima sledeće katedre i to :

pri Institutu za ratarstvo i povrtarstvo:

1. Katedra za agrobotaniku;
2. Katedra za agrotehniku i agroekologiju;
3. Katedra za ratarstvo i povrtarstvo;
4. Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo;
     -  Kabinet za strane jezike;

pri Institutu za voćarstvo i vinogradarstvo:

5. Katedra za voćarstvo;
6. Katedra za vinogradarstvo;

pri Institutu za zootehniku:

7. Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja;
8. Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja;
9. Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja;

pri Institutu za zemljište i melioracije:

10. Katedra za pedologiju i geologiju;
11. Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka;
12. Katedra za ekološku mikrobiologiju;
13. Katedra za melioracije zemljišta;

pri Institutu za fitomedicinu:

14. Katedra za fitopatologiju;
15. Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju;
16. Katedra za pesticide i herbologiju;

pri Institutu za poljoprivrednu tehniku:

17. Katedra za poljoprivrednu tehniku;
18. Katedra za matematiku i fiziku;

pri Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju:

19. Katedra za hemiju i biohemiju;
20. Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja;
21. Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda;
22. Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda;
23. Katedra za tehnološku mikrobilogiju;
24. Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane;

pri Institutu za agroekonomiju:

25. Katedra za menadžment u agrobiznisu;
26. Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija;
27. Katedra za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj;
28. Katedra za statistiku;
29. Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo.