Navigacija

STUDIJE

Fakultet organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja, po pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci.

Školska godina ima, po pravilu, 42 radne nedelje, od čega 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite. 

Školska godina deli se na jesenji i prolećni semestar, od kojih svaki ima, po pravilu, 15 nastavnih nedelja i šest nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

Nastava se organizuje i izvodi po semestrima, u skladu sa planom izvođenja nastave.

Na Fakultetu se izvode akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća.

 

Studijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija.

Fakultet organizuje akademske studije na svim nivoima visokog obrazovanja (osnovne akademske studije; master akadmske studije i specijalističke akademske studije; doktorske akademske studije) u odgovarajućim disciplinama poljoprivrede, prehrambene tehnologije i agroekonomije. 

Sadržaj kvalifikacija i diploma pojedinih vrsta i nivoa studija na Fakultetu odgovaraju karakteru i ciljevima studijskih programa. 

Studijski programi Fakulteta se permanentno usklađuju sa dostignućima nauke. Fakultet sistematično i efektivno planira, sprovodi, nadgleda, vrednuje i unapređuje kvalitet studijskih programa.

 

Obim studija se izražava brojem ESPB bodova. 

Osnovne akademske studije na Fakultetu imaju 240 ESPB bodova. 

Master akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova, kada je prethodno na osnovnim akademskim studijama ostvaren obim od 240 ESPB bodova. 

Specijalističke akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova kada su prethodno završene master akademske studije. 

Doktorske akademske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova uz prethodno ostvaren obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.

 

Budući da nudi više studijskih programa Fakultet obezbeđuje da svi programi ispunjavaju osnovne standarde kvaliteta i da između njih postoji potreban stepen usaglašenosti. Fakultet objavljuje ciljeve svakog od studijskih programa koji ostvaruje. Ciljevi uključuju postizanje određenih znanja i stručnosti i metode za njihovo sticanje. Ciljevi uključuju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za razvoj karijere u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. Studijski programi imaju usklađenu strukturu odgovarajuće širine i primerene metode učenja, naročito interaktivne metode učenja. 

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova.

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB bodova, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

Završetkom svakog od tri nivoa akademskih studija student stiče određene kvalifikacije.

 

Kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali znanje u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja, koje se zasniva na prethodnom obrazovanju i koje je na nivou koji omogućava korišćenje stručne literature, ali istovremeno obuhvata neke aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja njihovog polja studiranja;
 • koji su u stanju da primene svoje znanje i razumevanje na način koji ukazuje na profesionalni pristup poslu ili zvanju i koji imaju sposobnosti koje se najčešće iskazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem problema unutar polja studiranja;
 • koji imaju sposobnost da prikupljaju i tumače potrebne podatke u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja;
 • koji imaju sposobnost razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja;
 • koji su u stanju da o svom radu i rezultatima rada obaveštavaju stručnu i širu javnost u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja;
 • koji su razvili sposobnosti koje su neophodne za nastavak studija u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja;.

 

Kvalifikacije koje označavaju završetak master akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali znanje i razumevanje u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja, koje dopunjuje znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
 • koji su u stanju da primene znanje u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim područjima oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja
 • koji imaju sposobnost da integrišu znanje, rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja;
 • koji su u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti u različitim disciplinama područja poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja;
 • koji poseduju sposobnost da nastave studije na način koji će samostalno izabrati.

 

Kvalifikacije koje označavaju završetak specijalističkih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali produbljeno znanje, razumevanje i sposobnosti u odabranim užim naučnim područjima u biotehničkih oblastima specijalizacije, zasnovano na znanju i veštinama stečenim na diplomskim akademskim studijama i odgovarajuće je za istraživanje u datim užim naučnim oblastima studija;
 • koji su u stanju da primene stečeno produbljeno znanje, razumevanje i sposobnosti stečene tokom specijalističkih studija za uspešno rešavanje složenih problema u novom ili nepoznatom okruženju, u užim područjima studija u oblasti biotehničkih nauka;
 • koji imaju povećanu sposobnost da povežu stečena znanja i rešavaju složene probleme, da rasuđuju i da na osnovu dostupnih informacija donose zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova u oblasti biotehničkih nauka;
 • koji su u stanju da efikasno prate i usvajaju novine i rezultate istraživanja u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenesu svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

 

Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti:

 • koji su pokazali sistematsko razumevanje tehničko-tehnološkog polja studija;
 • koji su savladali veštine i metode istraživanja na tom polju;
 • koji su pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene;
 • koji su pokazali sposobnost prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
 • koji su originalnim istraživanjem i radom postigli ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je objavljeno i koje je referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja;
 • koji mogu da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu tehnološki, društveni ili kulturni napredak.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti u području poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja studija koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti u području poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja studija:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja;
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • primene znanja u praksi;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • profesionalne etike.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti u području poljoprivrede i prehrambene industrije u oblasti biotehničkih nauka tehničko-tehnološkog polja studija:

 • temeljnog poznavanja i razumevanja discipline odgovarajuće struke u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji;
 • rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihove primene;
 • praćenja i primene novina u struci;
 • razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja.