Navigacija

Ogledna dobra

Radi organizovanja i izvođenja pojedinih oblika nastave, praktične obuke i naučno-istraživačkog rada, Fakultet organizuje ogledna dobra Fakulteta, kao baze nastavnog i naučnog rada. Uslovi, način rada i korišćenja regulisani su posebnim aktom za svako ogledno dobro pojedinačno. Pravilnik o radu kojim se regulišu uslovi i način rada svakog oglednog dobra donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta.