Navigacija

Projekti

Naučno-istraživački rad nastavnika, istraživača i saradnika Fakulteta ostvaruje se angažmanom na naučno-istraživačkim projektima, ekspertizama i sl. Veće Fakulteta donosi opšti akt kojim se uređuju uslovi i način ugovaranja naučno-istraživačkih projekata. Fakultet podržava stalnu i profesionalnu (istraživačku i stručnu) delatnost svojih nastavnika, istraživača, saradnika i studenata od opšteg interesa, kao i javno predstavljanje i objavljivanje rezultata takve delatnosti.

Naučni rad Fakulteta se ostvaruje kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju podizanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta, kao i u cilju razvoja novih tehnologija i proizvoda, novih vrsta, rasa, sorti i dr. Istraživanja u oblasti poljoprivrede i hrane za Fakultet su uvek bila u najdirektnijoj vezi sa razvojem poljoprivrede i prehrambene industrije naše zemlje.

Nastavnici, istraživači i saradnici Fakulteta učestvuju u velikom broju kako nacionalnih tako i međunarodnih projekata.