Navigacija

Istorijat fakulteta

Istorija fakulteta

Osnivanje Poljoprivrednog fakulteta

Veliki srpski botaničar, Josif Pančić (1814-1888), bio je prvi profesor  Nauke o zemljodeliju na Velikoj školi u Beogradu i može se smatrati osnivačem poljoprivredne nauke. Međutim, za osnivanje Poljoprivrednog fakulteta najveće zasluge imao je Sima Lozanić (1847-1935), prvi profesor Agrikulturne hemije i tadašnji rektor Beogradskog univerziteta. Veliku pomoć i razumevanje oko osnivanja Fakulteta, Sima Lozanić je imao od Jovana Žujovića (1856-1939), geologa i petrografa, tadašnjeg ministra prosvete.

Josif Pančić
1814 – 1888
SIMA LOZANIĆ
1847 – 1935
OSNIVAČ FAKULTETA
Jovan Žujović
1856 – 1936

 

Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama zakona o Univerzitetu od 27. 02. 1905. godine (''Sl. novine Kraljevine SHS'' br. 85, godina I, od 23. 08. 1919. godine)

Odmah po završetku Prvog svetskog rata, na prvoj sednici Univerzitetskog saveta, održanoj 28. marta 1919. godine, rektor je saopštio akt Ministarstva prosvete, u kojem je izražena želja da se na Beogradskom univerzitetu otvori - započne sa radom Poljoprivredni fakultet, sa dva odseka: poljoprivrednim i šumarskim. U spomen ovom danu Fakultet obeležava 28. marta - Dan Fakulteta.

Priprema za otvaranje i početak rada Poljoprivrednog fakulteta trajala je do jeseni 1920. godine, a nastava je počela 5. decembra, uvodnim govorom prvog dekana, dr Petra Đorđevića, redovnog profesora Specijalne botanike i načelnika Ministarstva šuma i ruda. Fakultet se vremenom formirao u značajnu nastavnu i naučnu instituciju.

Godine 1930. Fakultet dobija novi naziv, Poljoprivredno-šumarski fakultet, da bi se 1949. godine izdvojili kao samostalni fakulteti: Šumarski i Poljoprivredni fakultet.

 

Poljoprivredni fakultet i Univerzitet u Beogradu

 

Poljoprivredni fakultet je u svojoj devedesetdvogodišnjoj istoriji uvek bio aktivno angažovan u svim delatnostima Univerziteta. Oduvek je profesorima i saradnicima Poljoprivrednog fakulteta bila čast i priznanje da budu u Savetu, većima, komisijama, odborima i drugim organima Univerziteta. Poljoprivredni fakultet je u tri mandata imao i svoje profesore kao rektore i u šest mandata svoje profesore kao prorektore Univerziteta.

 

Poljoprivredni fakultet je imao i veliki broj profesora sa drugih fakulteta Beogradskog univerziteta koji su držali nastavu na Fakultetu i bili veoma zaslužni za formiranje mnogih predmeta, katedara, laboratorija i slično.

Nastavnici sa drugih fakulteta Beogradskog univerziteta koji su predavali na našem fakultetu, u prvim decenijama rada Fakulteta, poređani po nastavnim oblastima, koje Fakultet nikada neće zaboraviti:

Sima Lozanić (Neorganska hemija) - Filozofski fakultet

Milivoje Lozanić (Organska hemija) - Filozofski fakultet

Aleksandar Leko (Hemija) - Tehnički fakultet

Aleksandar Despić (Hemija) - Tehnološko-metalurški fakultet

Spasoje Đorđević (Fizička hemija) - Tehnološko-metalurški fakultet

Slobodan Šušić (Analitička hemija) - Tehnološko-metalurški fakultet

Slavko Rašajski (Proizvodnja alkohola i sirćeta) - Tehnološko-metalurški fakultet

Slobodan Končar-Đorđević (Osnove tehnološkog procesa) - Tehnološko-metalurški fakultet

Milorad Popović (Fizika) - Filozofski fakultet

Sreten Šljivić (Fizika) - Filozofski fakultet

Dragoljub Milosavljević (Fizika) - Tehnički fakultet

Ilija Đurić (Fizika) - Farmaceutski fakultet

Milorad Bertolino (Matematika) - Prirodno-matematički fakultet

Đorđe Karapandžić (Matematika) - Šumarski fakultet

Slobodan Drašković (Narodna ekonomija sa finansijama) - Pravni fakultet 

Ljubomir Dukanac (Narodna ekonomija sa finansijama) - Pravni fakultet

Radomir Đurović (Privredno pravo) - Pravni fakultet 

Dragutin Šoškić (Politička ekonomija) - Pravni fakultet

Radomir Lukić (Teorija države i prava) - Pravni fakultet

Branislav Šoškić (Politička ekonomija) - Ekonomski fakultet

Jovan Rašeta (Prerada mesa i ribe) - Veterinarski fakultet

Isidor Savić (Prerada mesa i ribe) - Veterinarski fakultet

Vladeta Simić (Anatomija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet

Sava Stanimirović (Ishrana čoveka) - Veterinarski fakultet

Milovan Jovanović (Fiziologija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet 

Ilija Đuričić (Fiziologija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet

Radomir Mihailović (Zoohigijena) - Veterinarski fakultet

Dušan Palić (Anatomija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet

Živojin Đorđević (Opšta zoologija) - Filozofski fakultet

Siniša Stanković (Ribarstvo i Zoologija) - Filozofski fakultet

Milutin Radovanović (Zoologija) - Prirodno-matematički fakultet

Konstantin Vasić (Entomologija) - Šumarski fakultet

Ljubiša Glišić (Botanika) - Prirodno-matematički fakultet

Jovan Žujović (Mineralogija, Petrografija i Geologija) - Filozofski fakultet

Pavle Vujević (Klimatologija sa metereologijom) - Filozofski fakultet

Milan Andonović (Geodezija) - Tehnički fakultet

Milan Nešić ( Kulturna tehnika) - Tehnički fakultet

Bogić Knežević (Poljoprivredne melioracije) - Tehnički fakultet

Branislav Kojić (Poljoprivredno građevinarstvo) - Tehnički fakultet

Đorđe Jovanović (Mašinstvo sa elektrotehnikom) - Elektromašinski fakultet

Nikola Cvejić (Hidrologija i hidraulika) - Građevinski fakultet

 

Naši profesori, rektori i prorektori na Beogradskom univerzitetu

 

Prof. dr Dragutin Veličković, rektor, 1993-1997

Prof. dr Stevan Nikolić, prorektor, 1952-1954

Prof. dr Novica Mitić, prorektor, 1971-1975

Prof. dr Aleksandar Đokić, prorektor, 1979-1983

Prof. dr Milorad Babović, prorektor, 1987-1991

Prof. dr Nikola Ristić, prorektor, 1998-2003

 

Naši profesori, akademici

 

Prof. dr Mladen Josifović (Botanika)

Prof. dr Dobroslav Todorović (Ratarstvo)

Prof. dr Jovan Belić (Posebno stočarstvo)

Prof. dr Živojin Tešić (Mikrobiologija zemljišta)

Prof. dr Radmila Petanović

 

Naši profesori, dekani Fakulteta

 

Prof. dr Petar Đorđević, 1920-1923 

Prof. dr Ivan Đaja, 1923-1926

Prof. dr Milan Vlajinac, 1926-1932 i 1935-1936

Prof. dr Đoka Jovanović, 1932-1933

Prof. dr Dobrosav Todorović, 1933-1934, 1939-1942, 1945-1947

Prof. dr Stanoje Nedeljković, 1936-1939

Prof. dr Mihajlo Gradojević, 1942-1943

Prof. dr Mladen Josifović, 1944-1945, 1947-1949, 1952-1954

Prof. dr Stevan Nikolić, 1949-1950

Prof. dr Živojin Tešić, 1950-1952, 1954-1955

Prof. dr Dragiša Nikolić, 1955-1957

Prof. dr Jovan Belić, 1957-1958

Prof. dr Stanko Mirić, 1958-1960 

Prof. dr Čedomir Obračević, 1960-1962 

Prof. dr Lazar Avramov, 1962-1964 

Prof. dr Novica Mitić, 1964-1967 

Prof. dr Momčilo Stojanović, 1967-1969

Prof. dr Radojica Kljajić, 1969-1971

Prof. dr Milomir Džamić, 1971-1973 

Prof. dr Života Popović, 1973-1975 

Prof. dr Branko Bajčetić, 1975-1977

Prof. dr Aleksandar Đokić, 1977-1979

Prof. dr Milorad Babović, 1979-1981, 1996-2000

Prof. dr Dragutin Veličković, 1981-1983, 1987-1989, 1989-1993

Prof. dr Viden Ranđelović, 1983-1985

Prof. dr Živorad Gajić, 1985-1987

Prof. dr Viliman Koljajić, 1994-1995

Prof. dr Dragiša Raičević, 2000

Prof. dr Sofija Pekić, 2000-2003

Prof. dr Nebojša Ralević, 2003-2013

Prof. dr Milica Petrović, 2013-2016

Prof. dr Dušan Živković od 2016

 

Fakultet danas

 

Od skromnog početka sa nekoliko nastavnika, tri redovna, jednim vanrednim i tri honorarna, Poljoprivredni fakultet je danas jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u ovom delu Evrope, sa preko 500 zaposlenih i permanentim brojem od oko 4.500 studenata.

Zgrada Fakulteta je izuzetna kombinacija klasičnog, bečkog stila tridesetih godina prošlog veka na koji je pripojen novi, savremeni deo zgrade (1980. godine). Prednja fasada je kitnjasta, sa figurama i ornamentima. U unutrašnjosti starog dela zgrade dominiraju renesansne stepenice i mermerni stubovi. Posebno je impresivan veliki amfiteatar sa balkonom, kapaciteta 800 mesta.

Naučnoistraživački rad se obavlja preko 8 instituta, 31 katedre, velikog broja specijalizovanih i akreditovanih laboratorija, oglednog dobra ''Radmilovac'', velikog broja naučnih društava koja deluju u okviru Fakulteta, uz intenzivnu saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

U skladu sa evropskim sistemom obrazovanja na Fakultetu su uvedene krupne promene usvajanjem novog, trostepenog načina studiranja (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije). Reformski proces usklađen sa Bolonjskom deklaracijom i novi studijski programi počeli su da se primenjuju od 2007. godine.