Navigacija

Studijski program: Prehrambena tehnologija

I GODINA
I semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
D-TH-20-MNR Metode naučnoistraživačkog rada 3 0 0 3 0 6
D-TH-20-EST Eksperimentalna statistika 6 0 0 2 0 10
D-TH-20-IMA Instrumentalne metode analize 6 0 0 1 0 7
D-TH-20-MMA Mikrobiološke metode analize 6 0 0 1 0 7
UKUPNO: 21 0 0 7 0 30
II semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 1
D-TH-20-TRA Hemijske i biohemijske transformacije proizvoda animalnog porekla 5 0 0 3 0 12
D-TH-20-TRB Hemijske i biohemijske transformacije proizvoda biljnog porekla
D-TH-20-VKTM Mikrobiologija hrane i prediktivna mikrobiologija
D-TH-20-INBH In vivo, in vitro i in silico pristupi u bezbednosti hrane
D-TH-20-VKSA Viši kurs senzorne analize hrane
D-TH-20-TSAP Tehnološka svojstva sirovina animalnog porekla
Izborni blok 2
D-TH-20-PTI Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo 5 0 0 3 0 12
D-TH-20-KORH Viši kurs organske hemije
D-TH-20-GEM Genetika mikroorganizama
D-TH-20-MEMP Membranski procesi u prehrambenoj industriji
D-TH-20-IUK Inženjering upravljanja kvalitetom u proizvodnji hrane
  Odabrana poglavlja iz obrade sirovina animalnog porekla
D-TH-20-DD1NIR Doktorska disertacija 1 NIR 0 0 0 10 0 5
UKUPNO: 10 0 0 16 0 30
 
II GODINA
III semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 3
D-TH-20-THL Odabrana poglavlja iz tehnologije hlađenja i smrzavanja prehrambenih proizvoda 6 0 0 4 0 10
D-TH-20-TVS Odabrana poglavlja iz tehnologije voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića
D-TH-20-TGH Odabrana poglavlja iz tehnologije gotove hrane
D-TH-20-TSP Odabrana poglavlja iz tehnologije slada i piva
D-TH-20-TVI Odabrana poglavlja iz tehnologije vina
D-TH-20-TJP Odabrana poglavlja iz tehnologije jakih alkoholnih pića
  Odabrana poglavlja iz tehnologije prerade žita i brašna
  Odabrana poglavlja iz tehnologije šećera i skroba
  Odabrana poglavlja iz tehnologije ulja i masti
  Odabrana poglavlja iz tehnologije konditorskih proizvoda
  Problemi, izazovi i trendovi u tehnologiji duvana
D-TH-20-TKAP Odabrana poglavlja iz tehnologije i kvaliteta proizvoda animalnog porekla
D-TH-20-OPTM Odabrana poglavlja iz tehnološke mikrobiologije
D-TH-20-PTB Odabrana poglavlja iz prehrambeno-tehnološke biohemije
D-TH-20-UBH Odabrana poglavlja iz upravljanja bezbednošću u proizvodnji hrane
D-TH-20-UKH Odabrana poglavlja iz upravljanja kvalitetom u proizvodnji hrane
D-TH-20-UŽS Odabrana poglavlja iz zaštite životne sredine u prehrambenoj industriji
D-TH-20-HBKP Hemijska i biohemijska karakterizacija prirodnih polisaharidnih i polifenolnih jednjenja
D-TH-20-TVP Odabrana poglavlja iz tehnologije voća i povrća
  Doktorska disertacija 2 NIR 0 0 0 10 0 10
  Doktorska disertacija 1 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 10
UKUPNO: 6 0 0 14 10 30
IV semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 3 NIR 0 0 0 20 0 10
  Doktorska disertacija 2 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 20
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 4 NIR 0 0 0 20 0 10
  Doktorska disertacija 3 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 20
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30
VI semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 5 NIR 0 0 0 20 0 10
  Doktorska disertacija 4 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 20
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA

KOMPETENTNOST NASTAVNIKA

KOMPETENTNOST MENTORA