Navigacija

Kvalitet

Planiranje i kontrola kvaliteta

U cilju ostvarivanja osnovnih zadataka i ciljeva, Fakultet je propisao i usvojio proceduru kratkoročnog i dugoročnog planiranja svojih aktivnosti. U okviru svoje delatnosti Fakultet vrši planiranje svih oblika obrazovnih, naučnih, istraživačkih i stručnih aktivnosti i kontrolu postignutih rezultata. Planiranje se vrši na osnovu detaljne analize relevantnih unutrašnjih i spoljašnjih činilaca, a zasnovano je na sistematičnom i stalnom prikupljanju podataka i njihovoj stručnoj analizi. Rezultati planiranja su planski dokumenti koji su dostupni javnosti i primenjuju se u radu Fakulteta.

Procedura planiranja uključuje relevantne aktivnosti u obezbeđenju kvaliteta, razvoja studijskih programa, investiranja, realizacije nastavnog procesa, izdavačke delatnosti, održavanja zajedničkih sredstava za rad, prijema novih lica u radni odnos, izrade naučno-istraživačkih projekata, organizovanja naučnih i stručnih skupova, kao i ugovaranja sa dobavljačima i podugovaračima.

Plan aktivnosti obuhvata elemente koji se odnose na: upis studenata na svim nivoima studija, investicije, naučno-istraživački rad, realizaciju nastave, raspored nastave, organizovanje naučnih i stručnih skupova, izdavačku delatnost, javne nabavke, međunarodnu saradnju, održavanje sredstava za rad, opremu, objekte i instalacije, higijenu i bezbednost u radu, rada stručnih službi i finansija.

Savet fakulteta je usvojio startegiju obezbeđenja kvaliteta na predlog dekana, koja predviđa oblasti obezbeđenja kvaliteta i mere za njihovo ostvarenje. O rezultatima kontrole obezbeđenja kvaliteta Fakultet sačinjava izveštaj koji je dostupan javnosti. Fakultet redovno preispituje delotvornost sprovedenog planiranja i kontrole i radi na njihovom unapređenju.

Kontrola se obavlja poređenjem planiranih i ostvarenih ciljeva i poređenjem ostvarenih rezultata Fakulteta sa njegovim rezultatima u prethodnom periodu i sa rezultatima sličnih visokoškolskih ustanova u zemlji i svetu. Fakultet redovno i sistematično kontroliše ispunjavanje osnovnih zadataka, dajući prioritet ostvarenju obrazovnih ciljeva. Javnost u radu obezbeđena je omogućavanjem pristupa dokumentaciji u vezi planiranja i kontrole na sajtu Fakulteta.

 

Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta

Na osnovu misije i vizije Poljoprivredni fakultet je doneo i realizuje Strategiju obezbeđenja kvaliteta u svome radu. Pri tome Fakultet je utvrdio jasno i podrobno formulisanu strategiju obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa, upravljanja visokoškolskom ustanovom, nenastavnih aktivnosti, kao i uslova rada i studiranja, koja je dostupna javnosti. Radi kontinuiranog obezbeđenja kvaliteta Fakultet je obrazovao posebnu Komisiju za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje, iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata. Komisija za obezbeđenje kvaliteta ima u svom sastavu četiri podkomisija. Komisija ima sledeće nadležnosti:

 • priprema predlog Strategije za obezbeđenje kvaliteta i sačinjava akcione planove za sprovođenje Strategije;
 • promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Fakultetu;
 • priprema predloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provere kvaliteta, u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje;
 • planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta na Fakultetu, prema godišnjem planu rada;
 • razmatra izveštaje o redovnom samovrednovanju Fakulteta;
 • podnosi izveštaj o stanju u oblasti kvaliteta Nastavno naučnom veću fakulteta najmanje jednom godišnje;
 • predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima;
 • predlaže spoljašnju proveru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom;
 • prati ostvarivanje Strategije, standarda i procedura obezbeđenja kvaliteta i predlaže mere za otklanjanje uočenih slabosti, u cilju poboljšanja kvaliteta;
 • obrazuje radna tela - podkomisije, u skladu sa poslovnikom Komisije;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

 

Komisija je uključena u sprovođenje internih i eksternih provera u cilju sertifikacije, nadzora ili resertifikacije visokoškolske ustanove, studijskih programa i diploma.

Studenti imaju aktivnu ulogu u donošenju i sprovođenju strategije obezbeđenja kvaliteta. Posebno je značajna ocena kvaliteta nastavnog procesa koja se utvrđuje anketiranjem studenata.

Samovrednovanje je sastavni deo strategije obezbeđenja kvaliteta i sprovodi se u intervalima od tri godine.

Svi zaposleni na Fakultetu, svako u svom domenu rada, doprinosi realizaciji utvrđene strategije.

Izveštaj o samovrednovanju ustanove obuhvata sve elemente kvaliteta svih studijskih programa, uključujući i učešće studenata u samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta. Na osnovu sagledavanja ispunjavanja standarda i rezultata upitnika sačinjavaju se Izveštaji o samovrednovanju studijskih programa na osnovnim akademskim studijama i diplomskim akademskim-master studijama. Samovrednovanje studijskih programa je u "Izveštaju o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta" zastupljeno u meri koja obuhvata kurikulume, strukturu studijskih programa, resurse. Studenti svih godina, pri kraju semestra, za svaki predmet, ocenjuju kvalitet nastave i izvođača (nastavnika i saradnika). Ocenjivanje se vrši sistematski. O samovrednovanju se sačinjavaju izveštaji, koje razmatra Komisija za obezbeđenje kvaliteta i sa predlozima za unapređenje upućuje Nastavno-naučnom veću fakulteta na usvajanje.

Poljoprivredni fakultet ima opšti akt o udžbenicima. Fakultet je svoju politiku o udžbenicima (planiranje, obezbeđenje, izdavanje i sl.) definisao aktima o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti.

Najvažniji zadatak u narednim godinama je unapređenje rada i podizanje nivoa časopisa "Journal of Agricultural Sciences" koji izdaje Fakultet.

 

Izvori finansiranja fakulteta

Fakultet samostalno planira raspored i namenu finansijskih sredstava tako da obezbeđuje finansijsku stabilnost i likvidnost u dužem vremenskom periodu.

Fakultet obezbeđuje javnost i transparentnost svojih izvora finansiranja i načina upotreba finansijskih sredstava kroz izveštaj o poslovanju i godišnji obračun koji usvaja Savet fakulteta.

Fakultet ostvaruje prihod iz budžeta Republike Srbije i na osnovu poslova koje obavlja iz delatnosti za koje je registrovan.

Svi prihodi koji potiču od budžetskih sredstava su javni i dostupni su svima na uvid.

Fakultet stiče sredstva za obavljanje delatnosti iz sledećih izvora:

 1. sredstva koje obezbeđuje osnivač;
 2. školarine;
 3. donacija, poklona i zaveštanja;
 4. sredstava za finansiranje naučno-istraživačkog i stručnog rada;
 5. projekata i ugovora u vezi sa realizacijom nastave, istraživanja i konsultantskih usluga;
 6. naknada za stručne, komercijalne i druge usluge;
 7. osnivačkih prava i iz ugovora sa trećim licima i
 8. drugih izvora, u skladu sa Zakonom.

Sredstva koja Fakultet ostvari, izuzev sredstava koja obezbeđuje osnivač, čine sopstveni prihod Fakulteta (školarina, pružanje usluga trećim licima, pokloni, donacije, sponzorstva i drugi izvori sticanja sredstava).

Kad raspolaže sredstvima iz stava 1. ovog člana, Fakultet u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta.

Savet fakulteta odgovara nadležnom ministarstvu za namensko i ekonomično trošenje sredstva dodeljenih iz budžeta.

Sredstva koja ostvaruje Fakultet raspoređuju se finansijskim planom Fakulteta.

Predlog finansijskog plana za fiskalnu godinu, odnosno finansijski plan donosi se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Raspodela prihoda vrši se u skladu sa finansijskim planom, a na način propisan drugim opštim aktima Fakulteta i odgovarajućim odlukama Saveta fakulteta.

Poljoprivredni fakultet je u dosadašnjem radu kontinuirano ostvarivao pozitivne finansijske rezultate. Izvori finansiranja Fakulteta dovoljni su da obezbede kvalitetno izvođenje nastave za sve vreme trajanja studijskih programa na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.