Navigacija

Studijski program: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U POLJOPRIVREDI

I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Ekologija i agroekosistemi 2 1 0 1 0 6
  Ekološka mikrobiologija 2 1 0 1 0 6
  Ekonomika prirodnih resursa i životne sredine 2 1 0 1 0 6
Izborni blok 1
  Primenjena ekofiziologija 2 1 0 1 0 6
  Ekotoksikologija
  GIS i precizna poljoprivreda
Izborni blok 2
  Zaštita bilja i očuvanje životne sredine 2 1 0 1 0 6
  Zaštita životne sredine u ratarstvu i povrtarstvu
  Zaštita životne sredine i biodiverziteta u stočarstvu
  Zaštita životne sredine u voćarstvu i vinogradarstvu
UKUPNO: 10 10 0 0 0 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Biodiverzitet i prirodni biljni resursi u poljoprivredi 2 1 0 1 0 5
  Zagađenje zemljišta i remedijacija 2 1 0 1 0 5
  Akvatična ekologija i monitoring 2 1 0 1 0 5
Izborni blok 3
  Ekološko gajenje beskičmenjaka 2 1 0 1 0 4
  Ekološka akvakultura
  Tretman otpadnih voda
  Epizootiologija i životna sredina
  Stručna praksa 0 0 0 0 6 3
  Master rad – istraživanje 0 0 0 4 0 4
  Master rad – izrada i odbrana 0 0 0 0 4 4
UKUPNO: 8 4 0 8 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže po 1 predmet iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA