Navigacija

Studijski program: Fitomedicina

I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-BOT Poljoprivredna botanika                          2 1 2 0 1 7
O-FM-20-ONEH Opšta i neorganska hemija 2 1 1 0 0 5
O-FM-20-MAT1 Matematika 1 2 2 0 0 0 6
O-FM-20-MEKL Meteorologija i klimatologija 2 1 1 0 1 6
Izborni blok 1
O-FM-20-OSEK Osnovi ekonomije 2 2 0 0 0 6
O-FM-20-INF Informatika
O-FM-20-SOC Sociologija
O-FM-20-GEOL Osnovi geologije
O-FM-20-FIZ Fizika
UKUPNO: 10 7 4 0 2 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-SC Sistematika cvetnica 1 1 1 0 0 3
O-FM-20-ORHE Organska hemija 2 1 1 0 0 5
O-FM-20-STAT Statistika 2 2 0 0 0 5
O-FM-20-OPED Osnovi pedologije 2 1 1 0 1 6
O-FM-20-MIKZ Mikrobiologija zemljišta 2 1 1 0 0 5
Izborni blok 2
O-FM-20-E Engleski jezik 2 2 0 0 0 6
  Ruski jezik 
  Francuski jezik
  Nemački jezik
UKUPNO: 11 8 4 0 1 30
 
II GODINA
III semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-OBIO Osnovi biohemije 2 1 1 0 1 6
O-FM-20-FIZB Fiziologija biljaka 3 1 1 0 0 6
O-FM-20-VOĆ Voćarstvo  2 1 0 0 0 3
O-FM-20-VING Vinogradarstvo 2 1 0 0 0 3
O-FM-20-RAPO Ratarstvo i povrtarstvo 2 2 0 0 1 6
Izborni blok 3
O-FM-20-EP Ekonomika poljoprivrede 2 2 0 0 0 6
O-FM-20-PČE Pčelarstvo
O-FM-20-OMEL Osnovi melioracija zemljišta
O-FM-20-OBP Organska biljna proizvodnja
UKUPNO: 13 8 2 0 2 30
IV semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-MZB Mašine u zaštiti bilja 2 2 0 0 1 6
O-FM-20-OFIP Opšta fitopatologija 2 1 1 0 1 6
O-FM-20-OENT Opšta entomologija 2 1 1 0 1 6
O-FM-20-OFIF Opšta fitofarmacija 2 1 1 0 1 6
Izborni blok 4
O-FM-20-SEME Semenarstvo 2 2 0 0 0 6
O-FM-20-AGRH Agrohemija
O-FM-20-IBP Interakcija biljka - patogen
O-FM-20-SVO Specijalno voćarstvo 
UKUPNO: 10 7 3 0 4 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-PEN1 Posebna entomologija 1 3 1 1 0 1 7
O-FM-20-PSM1 Pseudomikoze i mikoze bilja 1 3 1 1 0 1 7
O-FM-20-PZOO Poljoprivredna zoologija 2 1 1 0 0 5
O-FM-20-GENO Genetika sa oplemenjivanjem 2 2 0 0 0 5
Izborni blok 5
O-FM-20-INS Masovne pojave insekata 2 1 1 0 0 6
O-FM-20-POPA Postžetvena patologija
O-FM-20-OAP Osnovi analitike pesticida
UKUPNO: 12 6 4 0 2 30
VI semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-PEN2 Posebna entomologija 2 2 1 1 0 1 6
O-FM-20-PSM2 Pseudomikoze i mikoze bilja 2 2 1 1 0 1 6
O-FM-20-HERB Herbologija 3 1 1 0 1 6
O-FM-20-AKAR Akarologija 2 1 1 0 0 5
O-FM-20-ZO Zoocidi      2 1 1 0 0 5
O-FM-20-SPR1 Radna praksa 0 0 0 0 6 2
UKUPNO: 11 5 5 0 9 30
 
IV GODINA
VII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-HE Herbicidi 3 1 1 0 0 5
O-FM-20-FU Fungicidi 2 1 1 0 0 5
O-FM-20-FINE Fitonematologija 2 1 1 0 0 5
O-FM-20-SPR2 Proizvodna praksa 0 0 0 0 6 5
Izborni blok 6
O-FM-20-EK Ekologija korova 2 0 1 0 0 5
O-FM-20-SFP Osnovi selektivnosti i fitotoksičnosti pesticida
O-FM-20-DBB Dijagnoza biljnih bolesti
O-FM-20-ŠPU Štetni puževi
Izborni blok 7
O-FM-20-VBP Vektori biljnih patogena  2 1 1 0 0 5
O-FM-20-VBZ Viroze bilja u zaštićenom prostoru
O-FM-20-PSEM Patologija semena
O-FM-20-KNP Korovi neobradivih površina
UKUPNO: 11 4 5 0 6 30
VIII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-FM-20-VIRO Viroze bilja 3 1 1 0 0 6
O-FM-20-BAKT Bakterioze bilja 2 1 1 0 1 5
O-FM-20-TZB Tehnologija zaštite bilja 3 2 0 0 0 5
O-FM-20-SPR3 Tehnološko – organizaciona praksa 0 0 0 0 6 3
Izborni blok 8
O-FM-20-OTP Osnovi toksikologije pesticida 2 0 1 0 0 5
O-FM-20-BKŠO Biološka kontrola štetnih organizama
O-FM-20-BSM Bolesti sadnog materijala
O-FM-20-PMZP Pseudomikoze i mikoze bilja u zaštićenom prostoru
  Diplomski rad 1 0 0 0 3 0 3
Istraživački rad
  Diplomski rad 2 0 0 0 0 3 3
Pisanje i odbrana
UKUPNO: 10 4 3 3 10 30

 

Ispitna pitanja i literatura

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA