Navigacija

Misija / Vizija

Misija fakulteta

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Fakulteta jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

Da bi ostvario svoju misiju Fakultet su trajno opredeljuje da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja.

 

Specifična misija

Obrazovanjem stručnih kadrova fakultet ima misiju da pruži:

 • Doprinos razvoju poljoprivrede i prehrambene tehnologije
 • Doprinos ruralnom razvoju zemlje
 • Doprinos održivom privrednom razvoju
 • Doprinos regionalnom razvoju

 

Vizija fakulteta

Kao najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije Poljoprivredni fakultet ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Srbiji i jugoistočnom regionu Evrope.

Osnovna vizija Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu je definisanje svih aspekata razvoja modernog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada kompatibilnog sa relevantnim fakultetima u zemljama članicama EU.

Ova vizija sadrži elemente kontinuiranog održivog poboljšanja obrazovanja na svim nivoima, naučno-istraživačkog i stručnog rada.

Primarno ona uzima u obzir poboljšanje predavačkih sposobnosti nastavnika i saradnika u nastavi i postepeno i održivo poboljšanje kompetencija i veština studenata. Da bi se to ostvarilo u viziji je posebno naglašena uloga mobilnosti studenata i nastavnika, kako bi se ovi subjekti učinili sposobnim za učestvovanje u evropskom prostoru obrazovanja.

Dugoročna vizija Fakulteta je ravnopravno učestvovanje u edukaciji i nauci u evropskom prostoru.

Vizija Poljoprivrednog fakulteta je dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Fakultet svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata sveta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja.

Orijentacija ka modernim studijskim programima i kvalitetnim studijama stvara uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potreba za obrazovanjem u karakterističnom okruženju. Veliki broj međunarodnih naučnih projekata i obimna implementacija dobijenih rezultata u privredu stavara dodatnu vrednost i kompetencije učesnika u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije.

 

 

Osnovni zadaci i ciljevi fakulteta

Savet fakulteta je na osnovu predloga Nastavno-naučnog veća fakulteta utvrdio osnovne zadatke i ciljeve rada ustanove, koji su usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu, Statutom Poljoprivrednog fakulteta, kao i definisanom misijom i vizijom Fakulteta.

Savet Fakulteta je utvrdio sledeće osnovne ciljeve rada:

 1. prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština;
 2. razvoj nauke i kontinuirano usavršavanje naučnog i stručnog podmlatka;
 3. pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
 4. bitno povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblasti biotehničkih nauka i području poljoprivrede i prehrambene tehnologije;
 5. usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština za ostvarivanje održive i komercijalne proizvodnje uz korišćenje obnovljivih prirodnih resursa, zaštitu životne sredine, očuvanja ruralnih područja i kulturnog nasleđa;
 6. pružanje mogućnosti studentima za sticanje raznovrsnih praktičnih znanja iz svih oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, kao što su proizvodnja i prerada ratarskih, povrtarskih, voćarskih, vinogradarskih proizvoda, gajenja životinja, proizvodnje i prerade animalnih i biljnih proizvoda;
 7. dalji razvoj koncepta obrazovanja stručnjaka za sve izazove savremene poljoprivredne i prehrambene proizvodnje, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje usko specijalizovanih znanja i veština za konkurentnu proizvodnju;
 8. sticanje znanja iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije, na osnovu kojih će studenti po završetku studija biti osposobljeni za samostalan rad na poljoprivrednim imanjima, farmama, sa usmerenjem na održivu proizvodnju kvalitetne zdrave hrane u različitim preduzećima, kao i za preradu i promet poljoprivrednih proizvoda;
 9. omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijaliziraju; i
 10. stručno osposobljavanje studenata da aktivno učestvuju u ekološki održivim tehnologijama u proizvodnji hrane i utiču da proizvod bude zdravstveno bezbedan.

 

Za ostvarenje ciljeva Savet fakulteta je utvrdio sledeće osnovne zadatke rada:

 1. Organizovanje studija na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim - master, specijalističkim akademskim i doktorskim akademskim studijama;
 2. Neprekidan i sistematski rad na unapređenju kvaliteta studijskih programa, nastave, vrednovanja studenata, udžbenika i literature u skladu sa Bolonjskim procesom;
 3. Realizacija domaćih fundamentalnih, inovacionih, strateških i tehnoloških projekata, kao i međunarodnih projekata;
 4. Stalno usaglašavanje studijskih programa, naučno-istraživačkog i stručnog rada sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima u svetu radi zadovoljavanje potreba studenata;
 5. Publikovanje naučnih i stručnih saznanja kroz modernu izdavačku delatnost štampanih i elektronskih publikacija;
 6. Realizacija posebnih programa za stalno stručno usavršavanje;
 7. Izgradnja organizacione strukture za obezbeđenje kvaliteta;
 8. Stalno unapređenje svih procesa rada, prvenstveno obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa;
 9. Uspostavljanje modernih studijskih programa koji će biti stalno prilagođavani najnovijim svetskim dostignućima u nauci i u razvoju obrazovnog procesa;
 10. Obezbeđivanje svih neophodnih resursa potrebnih za realizaciju obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti;
 11. Pružanje znanja i veština (kompetencija) koje će studentima i svim zainteresovanim učesnicima omogućiti efikasnu integraciju u savremene naučne, privredne i društvene tokove;
 12. Saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticanja razvoja;
 13. Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 14. Stalno unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom;
 15. Razvoj kvalitetnog i efikasnog informacionog sistema;
 16. Stalna obuka, naučno i stručno usavršavanje zaposlenih lica; i
 17. Stalno podsticanje marljivosti, kreativnosti i inovativnosti zaposlenih lica.

 

Osnovni ciljevi i zadaci određuju težnje Fakulteta na osnovu kojih se, odgovarajućim racionalnim merama, obezbeđuje ostvarenje misije i vizije Fakulteta.

Kvalitetno određeni ciljevi služe organima upravljanja Fakulteta kao osnova za proces donošenja odluka, kao vodič za povećanje ukupne efektivnosti procesa rada i kao osnova za ocenu kvaliteta procesa rada.

Sve aktivnosti Fakulteta, a posebno razvoj studijskih programa u skladu su sa utvrđenim osnovnim zadacima i ciljevima. Na taj način su osnovni zadaci i ciljevi Poljoprivrednog fakuleta usklađeni sa ciljevima visokog obrazovanja Republike Srbije