Navigacija

Studijski program: Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane

I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZH-20-BIOL Biologija 2 1 2 0 1 7
O-ZH-20-HEM Hemija 2 1 1 0 1 6
  Matematika 1 2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-MEKL Meteorologija i klimatologija 2 1 1 0 1 5
Izborni blok 1
O-ZH-20-SOC Socilogija 2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-INF Informatika
O-ZH-20-OSEK Osnovi ekonomije
UKUPNO: 10 7 4 0 3 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZH-20-OBIO Osnovi biohemije 2 1 1 0 1 6
O-ZH-20-GEOL Osnovi geologije 2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-MIKR Mikrobiologija 2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-STAT Statistika 2 2 0 0 0 6
Izborni blok 2
O-ZH-20-E Engleski jezik 2 2 0 0 0 6
  Ruski jezik 
  Francuski jezik
  Nemački jezik
UKUPNO: 10 9 1 0 1 30
 
II GODINA
III semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZH-20-PEK Principi ekologije 2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-MIKZ Mikrobiologija zemljišta 2 1 1 0 0 6
O-ZH-20-OGPP Osnove GIS-a i precizna poljoprivreda 2 2 0 0 1 6
O-ZH-20-POP Principi održive poljoprivrede 2 2 0 0 0 6
Izborni blok 3
O-ZH-20-EP Ekonomika poljoprivrede 2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-EPR Ekologija predela
UKUPNO: 10 9 1 0 1 30
IV semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
O-ZH-20-AGEK Agroekologija 2 2 0 0 1 6
O-ZH-20-PED Pedologija 3 2 0 0 1 6
O-ZH-20-BDP Biodiverzitet u poljoprivredi 2 2 0 0 1 6
O-ZH-20-EPRŽS Ekonomika prirodnih resursa i životne sredine 2 2 0 0 1 6
Izborni blok 4
O-ZH-20-AKVA Akvakultura   2 2 0 0 0 6
O-ZH-20-BHFZB Biohemija i fiziologija biljaka  
UKUPNO: 11 10 0 0 4 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Hemija i zagađenje zemljišta 2 1 1 0 1 6
  Tretman otpadnih voda 2 2 0 0 1 5
  Zaštita životne sredine u ratarskoj proizvodnji 2 2 0 0 1 5
  Zaštita životne sredine u višegodišnjim zasadima 2 2 0 0 1 5
Izborni blok 5
  Zaštita ptica u poljoprivredi 2 2 0 0 0 6
  Ruralni razvoj i ruralna politika
  Biosigurnost u stočarstvu
  Stručna praksa 1 0 0 0 0 6 3
Radna praksa
UKUPNO: 10 9 1 0 10 30
VI semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Hemija i zagađivanje voda 2 2 0 0 1 5
  Obnovljivi izvori energije 2 2 0 0 0 6
  Zaštita životne sredine u stočarstvu 2 2 0 0 1 5
  Ekološki menadžment 2 2 0 0 1 5
Izborni blok 6
  Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede 2 2 0 0 0 6
  Poljoprivredna hidrologija
  Hemijske melioracije
  Stručna praksa 2 0 0 0 0 6 3
Proizvodna praksa
UKUPNO: 10 10 0 0 9 30
 
IV GODINA
VII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Upravljanje zaštitom životne sredine u proizvodnji hrane 2 2 0 0 1 5
  Zaštita bilja i očuvanje životne sredine 2 2 0 0 1 5
  Biotehnologija agroindustrijskog otpada 2 2 0 0 1 5
  Sredstva za ishranu bilja i očuvanje životne sredine 2 2 0 0 1 6
Izborni blok 7
  Poljoprivreda i globalne klimatske promene 2 2 0 0 0 6
  Erozija zemljišta
  Monitoring zemljišta
  Pesticidi i životna sredina
  Stručna praksa 3 0 0 0 0 6 3
Tehnološko-organizaciona praksa
UKUPNO: 10 10 0 0 10 30
VIII semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Projektovanje i planiranje u zaštiti životne sredine 2 2 0 0 0 4
  Rekultivacija  zemljišta 2 2 0 0 1 6
  Ekotoksikologija 2 2 0 0 1 6
  Propisi i standardi u zaštiti životne sredine 2 2 0 0 0 4
Izborni blok 8
  Indikatori efektivosti zaštite životne sredine u proizvodnji hrane 2 2 0 0 0 4
  Tehnički sistemi u ekološkom stočarstvu
  Monitoring kvaliteta voda
  Tehnologija prehrambenog otpada
  Diplomski rad - istraživanje 0 0 0 3 0 3
  Diplomski rad - izrada i odbrana 0 0 0 0 3 3
UKUPNO: 10 10 0 3 5 30

 

Ispitna pitanja i literatura

Napomena: Student bira i polaže jedan od predmeta iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA