Navigacija

FAKULTET

Fakultet

Poljoprivredni fakultet je pravno lice sa statusom visokoškolske ustanove - jedinice u sastavu Univerziteta u Beogradu i sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.

Fakultet je autonoman u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Zadaci Fakulteta su organizovanje i izvođenje, na njemu utemeljenih akademskih studija, kao i naučno istraživanje.

 

Fakultet je visokoobrazovna naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja visokoobrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, zemljišta i melioracija, fitomedicine, poljoprivredne tehnike, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije.

 

Fakultet samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama obavlja naučno-istraživačku i stručnu delatnost putem osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, konsaltinga, atesta, licenci, sertifikata i kontrola u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

 

Naziv Fakulteta je: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Skraćeni naziv Fakulteta je: Poljoprivredni fakultet

Sedište Fakulteta je: Beograd - Zemun, ul. Nemanjina broj 6

Naziv Fakulteta na engleskom jeziku je: University of Belgrade - Faculty of Agriculture

Internet adresa Fakulteta je: www.agrif.bg.ac.rs

Fakultet je upisan kod Privrednog suda u Beogradu, u reg. ulošku broj: 5-320-00

Matični broj Fakulteta, prema jedinstvenom registru je: 07029845

Poreski identifakcioni broj (PIB) Fakulteta je: 100198802

 

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta RS utvrdila je da je Fakultet ispunio sve standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i izdala je Fakultetu Uverenje o akreditaciji br. 612-00-00641/2013-04 od 17.05.2013.godine.

Svi studijski programi koji se izvode na Fakultetu akreditovani su od Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta RS.

Rešenjem Ministarstva nauke RS br. 021-01-61/83 od 11.06.2006. godine Fakultet je akreditovan za obavljanje naučno istraživačke delatnosti.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/2514/zaklavlje-poravnato-sredina.png