Навигација

Студијски програм: Зоотехника

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
C-ЗО-20-УПЗ Управљање производним процесима у зоотехници 4 1 0 1 0 7
Изборни блок 1
C-ЗО-20-ФИП Физиологија исхране преживара 8 2 0 2 0 14
C-ЗО-20-ФИН Физиологија исхране непреживара
C-ЗО-20-ТПХ Технологија индустријске производње хране за животиње
C-ЗО-20-ТКХ Технологија конзервисања хране за животиње
  Технологија хране и исхрана риба
  Здравствена заштита дивљачи
  Биотехнологија у репродукцији говеда
  Биотехнологија у репродукцији оваца и коза
  Биотехнологија у репродукцији свиња
  Биотехнологија у репродукцији коња
  Биотехнологија у репродукцији живине
  Репродукција риба
  Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
C-ЗО-20-СР1 Специјалистички рад - истраживање 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 3 0 9 6 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 2
  Селекција и оплемењивање говеда 4 1 0 1 0 8
  Селекција и оплемењивање оваца и коза
  Селекција и оплемењивање свиња
  Селекција и оплемењивање живине
  Селекција и оплемењивање коња
C-ЗО-20-СДИ Селекција дивљачи у интензивним условима газдовања
C-ЗО-20-МРИ Модели и решења у исхрани животиња
C-ЗО-20-ПСИ Пашњачки системи исхране животиња
  Техничко технолошка решења при пројектовању пчелињака
  Гајење бескичмењака
Изборни блок 3
C-ЗО-20-ИСГ Исхрана говеда 8 4 0 2 0 16
C-ЗО-20-ИСОК Исхрана оваца и коза
  Исхрана свиња
  Исхрана живине
C-ЗО-20-ИСК Исхрана коња
C-ЗО-20-ИСД Исхрана дивљачи у интензивним условима газдовања
  Прихрана пчела
C-ЗО-20-ОДГ Одгајивање говеда
  Одгајивање оваца и коза
  Одгајивање свиња
  Одгајивање живине
  Одгајивање коња
  Гајење и заштита дивљачи
  Гајење риба
  Здравствена заштита говеда
  Здравствена заштита оваца и коза
  Здравствена заштита свиња
  Здравствена заштита живине
  Здравствена заштита риба
  Здравствена заштита коња
  Специјалистички рад – израда и одбрана 0 0 0 0 6 6
УКУПНО: 12 5 0 3 6 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по два предмета из изборног блока 1 и изборног блока 3, и један предмет из изборног блока 2.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА