Навигација

Прописи

Прописи

 

Стaтут Пољопривредног фaкултетa

Сагласност Сената Универзитета у Београду на Статут

 

Правилник о правилима основних академских студија - пречишћен текст

 

Правилник о правилима мастер академских студија

 

Правилник о правилима специјалистичких академских студија

 

Правилник о правилима докторских академских студија

 

Правилник о раду Етичке комисије Пољопривредног факултета

 

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

 

Правилник о поступку мобилности студената

 

Правилник о обезбеђењу квaлитетa, сaмовредновaњу и оцењивaњу квaлитетa

 

Стратегија обезбеђења квалитета Пољопривредног факултета

Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета

 

Правилник о организацији и систематизацији послова

Сaглaсност Министарства просвете, науке и технолошког развоја нa Прaвилник

 

Правилник о буџетском рачуноводству

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Правилник о издавачкој делатности и наставним и научним публикацијама

 

Прaвилник о рaду библиотке

 

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања на Универзитету у Београду – Пољопривредном факултету

 

Правилник о раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња

 

Правилник о избору чланова Студентског парламента ПФ

Правилник о раду и организацији Студентског парламента ПФ

 

Универзитетски прописи

 

Акредитaцјa - Стaндaрди

 

Школарина 2022-2023