Навигација

Модул: Зоотехника

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Д-ЗО-20-ЕСТ Експериментална статистика 6 0 0 2 0 10
Изборни блок 1
Д-ЗО-20-МБФ Методе истраживања у биохемији и физиологији биљака 6 0 0 2 0 10
Д-ЗО-20-МИАГ Методе истраживања у агрохемији
Д-ЗО-20-МНР Методе научно истраживачког рада
Д-ЗО-20-МИМО Микробилошки мониторинг
Д-ЗО-20-МГХ Цитологија и хистологија биљака
Д-ЗО-20-ЦХБ Молекуларна генетика и хистологија домаћих и гајених животиња
Д-ЗО-20-ФУА Формирање узорака и анализа података у зоотехници
  Биоинформатика у истраживањима фитопатогених гљива и псеудогљива
  Биоинформатика у истраживањима фитопатогених вируса
  Патофизиологија биљака
  Хемија пестицида
  Принципи зоосистематике
  Примена софтверских пакета у проучавањима корова и пестицида
Д-ЗО-20-МТМ Мерне технике и мерења у пољопривреди
  Генетички ресурси биљака
Д-ЗО-20-ХМКВ Хемијске методе у контроли квалитета биљних сировина
Д-ЗО-20-МСБ Микроскопија и спектроскопија биолошких система
  Агрометеорологија
  Генетика воћака и винове лозе
Изборни блок 2
  Методе истраживања у ратарству и повртарству 6 0 0 2 0 10
  Методе истраживања у воћарству
  Методе истраживања у виноградарству
  Методе истраживања у оплемењивању воћака и винове лозе
Д-ЗО-20-МИЗ Методе истраживања у зоотехници
  Методе истраживања у биљној микологији
  Методе истраживања у биљној вирологији
  Методе истраживања у фитобактериологији
  Методе у ентомологији
  Методе у акарологији
  Методе у нематологији
Д-ЗО-20-МАЛМ Методе у малакологији
  Методе истраживања у фитофармацији
  Методе истраживања у хербологији
  Методе истраживања у мелиорацијама
  Методе истраживања у еколошкој микробиологији
Д-ЗО-20-МИП Методе истраживања у педологији
  Методе истраживања у биотехничком инжењерингу
УКУПНО: 18 0 0 6 0 30
II семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 3
  Специјално ратарство 6 0 0 4 0 12
  Наука о вегетацији
  Екологија и агроекосистеми
  Генетика биљака
Д-ЗО-20-ФПП Физиологија растења, развића и продуктивности биљака
  Наводњавање
Д-ЗО-20-МПА Минералне парагенезе
  Биохемија и физиологија микроорганизама
Д-ЗО-20-ХЕЗ Хемија земљишта
Д-ЗО-20-МОФ Молекуларне основе физиологије биљака
Д-ЗО-20-НРФ Неурохуморална регулација физиолошких процеса животиња
Д-ЗО-20-ПМАЗ Примена мета-анализе у зоотехници
Д-ЗО-20-ГСО Генетика, селекција и оплемењивање домаћих и гајених животиња
Д-ЗО-20-КОХ Конзервисање и обрада хранива за животиње
  Фитофармација
  Болести ускладиштених биљних производа
  Популациона генетика фитопатогених гљива и псеудогљива
  Популациона генетика фитопатогених вируса
  Физиологија инсеката
  Биологија воћака
  Моделирање техничких система и процеса у пољопривреди
  Термодинамичка анализа пољопривредних процеса и система
  Ергономија и безбедност у пољопривреди
  Прецизна пољопривредна производња
  Примена молекуларних маркера код воћака и винове лозе
  Ампелологија
Изборни блок 4
Д-ЗО-20-ФСБ Физиологија стреса биљака 6 0 0 4 0 12
Д-ЗО-20-ФИС Физиологија семена
  Помотехнологија
  Анатомија гајених биљака
  Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биљака
  Глобалне еколошке промене
  Палинологија
  Енергетски усеви
Д-ЗО-20-ЕРИ Екологија ризосфере
  Физика земљишта
  Минерална исхрана биљака
  Генетика микроорганизама
Д-ЗО-20-СДЖ Стрес домаћих животиња
Д-ЗО-20-ПГМ Примена генетских маркера у оплемењивању животиња
Д-ЗО-20-УПФ Управљање процесом ферментације у силажи
Д-ЗО-20-ЕМР Ембриологија риба
Д-ЗО-20-ЕДЖ Екологија домаћих и гајених животиња
Д-ЗО-20-ЗЗЗ Зоопрофилакса и здравствена заштита дивљачи
  Механизми деловања пестицида
  Диверзитет коровске флоре и вегетације
  Екологија биљних патогена и епидемиологија биљних болести
  Микотоксини
  Мишолики глодари
  Примена ГИС у пољопривреди
  Енергетска ефикасност биосистема
  Мобилне пољопривредне машине
  Цитогенетика воћака и  лозе
  Докторска дисертација 1 НИР 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 0 0 14 0 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 5
  Биотехнологија у зоотехници 6 0 0 4 0 12
Д-ЗО-20-ОДЖ Одгајивање домаћих и гајених животиња
Д-ЗО-20-ПДЖ Понашање и добробит животиња
Д-ЗО-20-ЕПС Енергетски и протеински системи у исхрани животиња
Д-ЗО-20-ТГА Технологије гајења у аквакултури
Изборни блок 6
Д-ЗО-20-РДЖ Репродукција домаћих и гајених животиња 6 0 0 4 0 12
Д-ЗО-20-ОММ Физиологија исхране домаћих и гајених животиња
Д-ЗО-20-ПСА Производни системи у аквакултури
Д-ЗО-20-ФГД Фармско гајење дивљачи
Д-ЗО-20-ФИЖ Од мишића до меса
  Докторска дисертација 2 НИР 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 0 0 14 0 30
IV семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 7
Д-ЗО-20-СКИ Савремени концепти исхране домаћих и гајених животиња 6 0 0 4 0 12
Д-ЗО-20-БАП Биосигурност у анималној производњи
  Процена приплодне вредности домаћих и гајених животиња
Д-ЗО-20-МСА Мониторинг система у аквакултури и заштита реципијента
Д-ЗО-20-ПРР Прерада риба
Д-ЗО-20-НАД Насељавање дивљачи
Д-ЗО-20-ТАП Технопатије у анималној производњи
Д-ЗО-20-ДОР Добробит риба
Д-ЗО-20-БПП Биохемизам пчелињих производа
  Докторска дисертација 3 НИР 0 0 0 10 0 9
  Докторска дисертација 1 - израда и  одбрана 0 0 0 0 9 9
УКУПНО: 6 0 0 14 9 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 4 НИР 0 0 0 20 0 12
  Докторска дисертација 2 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 18
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30
VI семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 5 НИР 0 0 0 20 0 12
  Докторска дисертација 3 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 18
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНТНОСТ МЕНТОРА