Навигација

Модул: Фитомедицина

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Д-ФМ-20-ЕСТ Експериментална статистика 6 0 0 2 0 10
Изборни блок 1
  Методе истраживања у биохемији и физиологији биљака 6 0 0 2 0 10
Д-ФМ-20-МИАГ Методе истраживања у агрохемији
Д-ФМ-20-МНР Методе научно истраживачког рада
Д-ФМ-20-МИМО Микробилошки мониторинг
Д-ФМ-20-МГХ Цитологија и хистологија биљака
  Молекуларна генетика и хистологија домаћих и гајених животиња
Д-ФМ-20-ФУА Формирање узорака и анализа података у зоотехници
Д-ФМ-20-БИФГ Биоинформатика у истраживањима фитопатогених гљива и псеудогљива
Д-ФМ-20-БИФВ Биоинформатика у истраживањима фитопатогених вируса
Д-ФМ-20-ПФБ Патофизиологија биљака
Д-ФМ-20-АПЕС Хемија пестицида
Д-ФМ-20-ПЗО Принципи зоосистематике
Д-ФМ-20-СОФП Примена софтверских пакета у проучавањима корова и пестицида
Д-ФМ-20-МТМ Мерне технике и мерења у пољопривреди
Д-ФМ-20-ГРБ Генетички ресурси биљака
Д-ФМ-20-ХМКВ Хемијске методе у контроли квалитета биљних сировина
Д-ФМ-20-МСБ Микроскопија и спектроскопија биолошких система
  Агрометеорологија
  Генетика воћака и винове лозе
Изборни блок 2
  Методе истраживања у ратарству и повртарству 6 0 0 2 0 10
  Методе истраживања у воћарству
  Методе истраживања у виноградарству
  Методе истраживања у оплемењивању воћака и винове лозе
  Методе истраживања у зоотехници
Д-ФМ-20-МИБМ Методе истраживања у биљној микологији
Д-ФМ-20-МИБВ Методе истраживања у биљној вирологији
Д-ФМ-20-МИФБ Методе истраживања у фитобактериологији
Д-ФМ-20-МИЕ Методе у ентомологији
Д-ФМ-20-МИА Методе у акарологији
Д-ФМ-20-МИН Методе у нематологији
Д-ФМ-20-МАЛМ Методе у малакологији
Д-ФМ-20-МИФ Методе истраживања у фитофармацији
Д-ФМ-20-МИХ Методе истраживања у хербологији
  Методе истраживања у мелиорацијама
  Методе истраживања у еколошкој микробиологији
Д-ФМ-20-МИП Методе истраживања у педологији
  Методе истраживања у биотехничком инжењерингу
УКУПНО: 18 0 0 6 0 30
II семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 3
  Специјално ратарство 6 0 0 4 0 12
  Наука о вегетацији
  Екологија и агроекосистеми
  Генетика биљака
Д-ФМ-20-ФПП Физиологија растења, развића и продуктивности биљака
  Наводњавање
Д-ФМ-20-МПА Минералне парагенезе
  Биохемија и физиологија микроорганизама
Д-ФМ-20-ХЕЗ Хемија земљишта
Д-ФМ-20-МОФ Молекуларне основе физиологије биљака
  Неурохуморална регулација физиолошких процеса животиња
  Примена мета-анализе у зоотехници
  Генетика, селекција и оплемењивање домаћих и гајених животиња
  Конзервисање и обрада хранива за животиње
Д-ФМ-20-ФИФ Фитофармација
Д-ФМ-20-БУБП Болести ускладиштених биљних производа
Д-ФМ-20-ПГФГ Популациона генетика фитопатогених гљива и псеудогљива
Д-ФМ-20-ПГФВ Популациона генетика фитопатогених вируса
Д-ФМ-20-ФИН Физиологија инсеката
  Биологија воћака
  Моделирање техничких система и процеса у пољопривреди
  Термодинамичка анализа пољопривредних процеса и система
  Ергономија и безбедност у пољопривреди
  Прецизна пољопривредна производња
  Примена молекуларних маркера код воћака и винове лозе
  Ампелологија
Изборни блок 4
Д-ФМ-20-ФСБ Физиологија стреса биљака 6 0 0 4 0 12
Д-ФМ-20-ФИС Физиологија семена
  Помотехнологија
  Анатомија гајених биљака
  Биолошки и молекуларни маркери у оплемењивању биљака
  Глобалне еколошке промене
  Палинологија
  Енергетски усеви
Д-ФМ-20-ЕРИ Екологија ризосфере
  Физика земљишта
  Минерална исхрана биљака
  Генетика микроорганизама
  Стрес домаћих животиња
Д-ФМ-20-ПГМ Примена генетских маркера у оплемењивању животиња
  Управљање процесом ферментације у силажи
  Ембриологија риба
  Екологија домаћих и гајених животиња
  Зоопрофилакса и здравствена заштита дивљачи
Д-ФМ-20-МДП Механизми деловања пестицида
Д-ФМ-20-ДКФ Диверзитет коровске флоре и вегетације
Д-ФМ-20-ЕПЕБ Екологија биљних патогена и епидемиологија биљних болести
Д-ФМ-20-МИКТ Микотоксини
Д-ФМ-20-МИШ Мишолики глодари
  Примена ГИС у пољопривреди
  Енергетска ефикасност биосистема
  Мобилне пољопривредне машине
  Цитогенетика воћака и  лозе
  Докторска дисертација 1 НИР 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 0 0 14 0 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 5
Д-ФМ-20-ФИАК Општа фитоакарологија 6 0 0 4 0 12
Д-ФМ-20-НЕМ Нематологија
Д-ФМ-20-ХЕР Хербологија
Д-ФМ-20-ФИП Фитопатологија
Д-ФМ-20-МАИ Морфологија и анатомија инсеката
Изборни блок 6
Д-ФМ-20-ПЖС Пестициди и животна средина 6 0 0 4 0 12
Д-ФМ-20-МКФГ Молекуларна карактеризација фитопатогених гљива и псеудогљива
Д-ФМ-20-МКФВ Молекуларна карактеризација фитопатогених вируса
Д-ФМ-20-МКФБ Молекуларна карактеризација фитопатогених бактерија
Д-ФМ-20-ПЕК Популациона екологија корова
Д-ФМ-20-МАЛА Малакологија
Д-ФМ-20-РКХ
Резистентност корова на хербициде
Д-ФМ-20-РФГ Резистентност фитопатогених гљива на фунгициде
Д-ФМ-20-РШЗ Резистентност штеточина на зооциде
  Докторска дисертација 2 НИР 0 0 0 6 0 6
УКУПНО: 12 0 0 14 0 30
IV семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 7
Д-ФМ-20-АИБ Анатомија инфестираних биљака 6 0 0 4 0 12
Д-ФМ-20-ФПР Фитопатогене прокариоте
Д-ФМ-20-ФВВ Фитопатогени вируси и вироиди
Д-ФМ-20-ФПГ Фитопатогене гљиве и псеудогљиве
Д-ФМ-20-ТОХ Токсикологија хране
Д-ФМ-20-АКБ Анатомија коровских биљака
Д-ФМ-20-ЕНТ Ентомологија
Д-ФМ-20-ПФИА Примењена фитоакарологија
  Докторска дисертација 3 НИР 0 0 0 10 0 9
  Докторска дисертација 1 - израда и  одбрана 0 0 0 0 9 9
УКУПНО: 6 0 0 14 9 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 4 НИР 0 0 0 20 0 12
  Докторска дисертација 2 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 18
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30
VI семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Докторска дисертација 5 НИР 0 0 0 20 0 12
  Докторска дисертација 3 - израда и  одбрана 0 0 0 0 10 18
УКУПНО: 0 0 0 20 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНТНОСТ МЕНТОРА