Навигација

Модул: Хемија хране

I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
C-ХХ-20-ККЛ Контрола квалитета у лабораторији 2 2 0 2 0 8
C-ХХ-20-ХХ Хемија хране 2 1 1 0 0 7
C-ХХ-20-ВКБХ Виши курс биохемије хране 2 1 1 0 0 7
C-ХХ-20-СР1 Специјалистички рад - истраживање 0 0 0 6 0 8
УКУПНО: 6 4 2 8 0 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
C-ХХ-20-АМХ Аналитичке методе у микробиологији хране 2 1 1 2 0 7
Изборни блок 1
C-ХХ-20-ВИТА Витамини и антиоксиданси у храни 4 0 0 6 0 12
C-ХХ-20-ППБ Протеини и протеински производи биљног порекла
C-ХХ-20-ЕМОД Ензимске модификације у прехрамбеној технологији
C-ХХ-20-СБМ Секундарни биљни метаболити као биолошки активна једињења
C-ХХ-20-ХКОН Хемијска контаминација хране
C-ХХ-20-ТМАХ Термалне методе анализе хране
C-ХХ-20-СПХР Спектроскопске и хроматографске методе у аналитици хране
C-ХХ-20-ХАВ Хемијска анализа воде
C-ХХ-20-СПР Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
  Специјалистички рад – израда и одбрана 0 0 0 4 4 8
УКУПНО: 6 1 1 12 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже два предмета из изборног блока 1.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА