Navigacija

Repozitorijum Poljoprivrednog fakulteta

AgroSpace je digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta. AgroSpace omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Poljoprivrednom fakultetu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti..

Eksterna aplikacija Autori, projekti, publikacije (APP) omogućava pregled i pretraživanje podataka o autorima i projektima, prenos metapodataka u druge sisteme, integraciju sa servisom Altmetric i prikaz podataka o citiranosti u indeksnim bazama podataka Dimensions , Scopus i Web of Science .

Uputstvo za korisnike

http://aspace.agrif.bg.ac.rs/

Slike

  • /uploads/attachment/strana/2733/Prijava.jpg