Navigacija

Modul: PREHRAMBENI INŽENJERING

I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
M-PI-20-SPI Sirovine u prehrambenoj industriji 2 2 0 0 0 6
M-PI-20-TPH Tehnološki postupci proizvodnje hrane 3 2 0 0 0 6
Izborni blok 1
M-PI-20-BZŽS Biotehnologija u zaštiti životne sredine 3 2 0 0 0 6
M-PI-20-MSAH Metode senzorne analize hrane
M-PI-20-FMAH Fizičke metode analize hrane
M-PI-20-BHI Biohemija hrane i ishrane
Izborni blok 2
M-PI-20-MMH Metode u mikrobiologiji hrane 3 0 0 3 0 6
M-PI-20-FPTM Fenomeni prenosa toplote i mase
M-PI-20-NMUK Napredne metode upravljanja kvalitetom u proizvodnji hrane
M-PI-20-MOPK Modeliranje i optimizacija postupka konzervisanja toplotom
M-PI-20-MKR Metode u kontroli kvaliteta ratarskih proizvoda
M-PI-20-PTI Prehrambeno tehnološko inženjerstvo
M-PI-20-SP Stručna praksa 0 0 0 0 6 6
UKUPNO: 11 6 0 3 6 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 3
M-PI-20-NMES Nauka o mesu 4 4 0 4 0 14
M-PI-20-TFML Tehnološka i funkcionalna svojstva mleka
M-PI-20-SAPH Sertifikacija i akreditacija u proizvodnji hrane
M-PI-20-PRIZ Procena rizika bezbednosti hrane
M-PI-20-TOH Toplotna obrade hrane
M-PI-20-ZHS Tehnologija hlađenja i smrzavanja
M-PI-20-PVP Prerada voća i povrća
M-PI-20-SVIN Specijalna vina
M-PI-20-VR Voćne rakije
M-PI-20-SPIV Specijalna piva i nove tehnologije
M-PI-20-RAKH Nove tehnologije pakovanja hrane
M-PI-20-TTMS Tehnologija mesa
M-PI-20-TTML Tehnologija mleka
M-PI-20-TULJ Tehnologija ulja i masti
M-PI-20-ZPS Zaslađivači i proizvodi od skroba
M-PI-20-TTKP Tehnologija konditorskih proizvoda
M-PI-20-NTŽB Tehnologije u preradi žita i brašna
M-PI-20-NTPD Tehnologije u preradi duvana
  Master rad – istraživanje 0 0 0 8 0 8
  Master rad – izrada i odbrana 0 0 0 0 8 8
UKUPNO: 4 4 0 12 8 30

Napomena: Student bira i polaže po jedan predmet iz izbornog bloka 1i 2, i dva predmeta iz izbornog bloka 3.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA